Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 4345 i 4494

druki senackie nr 1329, 1329 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

Proponowane zmiany mają zapewnić sprawne funkcjonowanie i efektywne finansowanie działalności parków narodowych. Na mocy ustawy parki narodowe mają zostać przekształcone w państwowe osoby prawne. Dzięki temu będą mogły osiągać przychody z różnych źródeł, zatrzymywać je i przeznaczać na ochronę przyrody oraz wartości kulturowe regionu. Parki narodowe będą mogły prowadzić działalność gospodarczą inną niż związana bezpośrednio z ochroną przyrody, na zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, jednak z ograniczeniami wynikającymi z przepisów o ochronie przyrody.

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 sierpnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 września 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 sierpnia 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Środowiska,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 7 września 2011 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1329 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.