Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

druki sejmowe nr 4467, 4582, 4582-A

druki senackie nr 1360, 1360 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

Ustawa dotyczy wdrożenia przez Polskę zaleceń Porozumienia Kopenhaskiego w sprawie zmian klimatu, zawartego w Danii w 2009 r., które zobowiązuje państwa do pomocy krajom rozwijającym się. Ustawa przewiduje udzielanie tej pomocy z rezerwy celowej budżetu państwa, z wykorzystaniem rozwiązań stosowanych przez ministra spraw zagranicznych do realizacji pomocy rozwojowej oraz przekazywanie środków na ten cel przez NFOŚiGW do budżetu państwa.

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 września 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 października 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 września 2011 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 7 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1360 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Czesław Ryszka.