Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

druki sejmowe nr 4354, do druku nr 4354 i 4412

druki senackie nr 1331, 1331 A

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa doprecyzowuje przepisy obu ustaw w zakresie wykonywania przez Rzecznika Praw Ubezpieczonych i Rzecznika Praw Pacjenta i jego zastępców innej działalności zawodowej w czasie pełnienia funkcji. Ustawa zakłada, że osoby będące na tych stanowiskach nie będą mogły:

    • zajmować innego stanowiska niż profesora szkoły wyższej,
    • należeć do partii politycznej,
    • prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością jego urzędu.

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 sierpnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 września 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 sierpnia 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 8 września 2011 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 1331 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Karczewski.