Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o współpracy rozwojowej.

druki sejmowe nr 4469, 4599 i 4599-A

druki senackie nr 1346, 1346 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.

Ustawa określa organizację, zasady i formy współpracy rozwojowej, kierowanej do krajów wskazanych na liście państw rozwijających się, ustalonej według zasad przyjętych przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD. Współpraca rozwojowa to ogół działań podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu udzielania państwom rozwijającym się pomocy rozwojowej i humanitarnej. Według przepisów ustawy, podstawowym zadaniem ministra spraw zagranicznych będzie koordynacja współpracy rozwojowej za pośrednictwem powołanego przez niego Krajowego Koordynatora Współpracy Rozwojowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu w resorcie.

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 sierpnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 września 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 sierpnia 2011 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 7 września 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk nr 1346 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Grubski.