Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjętej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzją III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat.

druki sejmowe nr 4384 i 4486

druki senackie nr 1347, 1347 A, 1347 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Środowiska.

Ustawa dotyczy umocnienia udziału strony narażonej w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, w szczególności przez zapewnienie jej możliwości uczestniczenia na etapie określania zakresu dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko.

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 sierpnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 września 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 sierpnia 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Spraw Zagranicznych,

Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 7 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1363 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Rocki.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 7 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1347 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Wojtczak.

.