Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

druki sejmowe nr 4461, do druku nr 4461, 4491, do druku nr 4491, 4491-A, do druku nr 4491-A

druki senackie nr 1343, 1343 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

Ustawa zawiera przepisy, które przyczynią się głównie do usunięcia barier prawnych oraz redukcji niektórych uciążliwych i kosztownych obowiązków administracyjnych nakładanych na firmy i obywateli. Propozycje zmian to m. in.:

  • wydłużenie okresu wykorzystania przez pracownika zaległego urlopu – z 31 marca do 30 września roku następnego,
  • skrócenie okresu przedawnienia – z 10 do 5 lat – należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS,
  • zmniejszenie częstotliwości przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji o zapłaconych za niego składkach do ZUS i NFZ – nie będą one przekazywane co miesiąc, ale raz na rok lub – na żądanie pracownika – częściej,
  • skrócenie okresu przechowywania – z 10 do 5 lat – kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących.

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 sierpnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 września 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 sierpnia 2011 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyły się 8, 12 i 13 września 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy ().

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy () (druk nr 1343 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Wyrowiński.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Gruszka.