Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.

druki sejmowe nr 4584, 4636

druki senackie nr 1363, 1363 A, 1363 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.

Celem konwencji jest ułatwienie i przyspieszenie wymiany towarowej w warunkach wolnego rynku europejskiego poprzez wprowadzenie rozwiązań dotyczących scentralizowanej odprawy celnej.

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 września 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 października 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 września 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 7 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1363 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Rocki.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 8 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1363 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski