Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

druki senackie nr 1257, 1257 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Leon Kieres.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ma na celu sprecyzowanie trybu rozpoznawania skarg o wznowienie postępowania w ten sposób, aby stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu, który stanowił podstawę prawną orzeczenia sądu pierwszej i drugiej instancji, umożliwiło sądowi drugiej instancji przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi pierwszej instancji.

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2011 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 27 lipca 2011 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu bez poprawek (druk nr 1257 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leon Kieres.