Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe.

druki senackie nr 1259, 1259 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Marek Trzciński.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Wnioskodawcy proponują, aby księgi rachunkowe banków i sporządzone na ich podstawie wyciągi oraz inne oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banków i opatrzone pieczęcią banku, jak również sporządzone w ten sposób pokwitowania odbioru należności mogły stanowić podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych.

Marszałek Senatu w dniu 16 czerwca 2011 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 2 sierpnia 2011 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu (druk nr 1259 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Trzciński.

.