Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 4531, 4598, do druku 4598, 4630, 4630-A

druki senackie nr 1361, 1361 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

Ustawa dotyczy ułatwień w procesie wejścia na polski rynek nowych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i przywozu gazu ziemnego. Dopuszcza ona m.in. możliwość utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego przez obowiązane podmioty również w instalacjach magazynowych usytuowanych poza granicami kraju oraz ogranicza krąg podmiotów zobowiązanych do utrzymywania zapasów gazu ziemnego.

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 września 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 października 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 września 2011 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 8 września 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 1361 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Wyrowiński.