Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3961, do druku nr 3961, 4495, do druku nr 4495

druki senackie nr 1335, 1335 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa zakłada poprawienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości poprzez usprawnienie procedur, zmniejszenie kosztów postępowań, skrócenie czasu ich trwania, a także – w odniesieniu do postępowania wykonawczego w sprawach karnych – zwiększenie efektywności orzekanych kar.

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 sierpnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 września 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 sierpnia 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 7 września 2011 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (12) (druk nr 1335 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.