Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

druki sejmowe nr 4583, 4619

druki senackie nr 1358, 1358 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa dostosowuje prawo polskie do decyzji Rady o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności oraz wprowadza zasadę wykonywania tych kar bezpośrednio na podstawie orzeczeń sądów innych państw członkowskich UE. Ustawa ma na celu również umożliwienie wzajemnego uznawania i przejmowania do wykonania orzeczeń związanych z poddaniem sprawcy próbie i warunkowych zwolnień (implementacja ramowej decyzji o probacji). Ponadto ustawa reguluje kwestie współpracy prokuratury z organizacjami międzynarodowymi powołanymi do zwalczania przestępczości, w tym z Eurojustem.

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 września 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 października 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 września 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 7 września 2011 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk nr 1358 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leon Kieres.