Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 4332, 4497, do druku nr 4497, 4497-A

druki senackie nr 1342, 1342 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa m.in.:

  • likwiduje odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych,
  • porządkuje dotychczasową regulację udziału organizacji społecznych w postępowaniu cywilnym,
  • modyfikuje regulację zażalenia na orzeczenia sądu drugiej instancji,
  • przewiduje, że ogłoszenie o publicznej licytacji nieruchomości, a także statków morskich w egzekucji, zamieszczane będą na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 sierpnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 września 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 sierpnia 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 7 września 2011 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (10) (druk nr 1342 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.

Sprawozdawcami mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będą: senator Zbigniew Cichoń oraz senator Piotr Zientarski.