Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

druki sejmowe nr 4408, 4551

druki senackie nr 1349, 1349 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Nowelizacja ustawy wprowadza przepisy wzmacniające administracyjną kontrolę prezesa UTK nad realizacją prawa dostępu do infrastruktury na równych zasadach dla wszystkich przewoźników. Chodzi o kontrolę dotyczącą zarówno zakresu usługi publicznej, jak i przewozów komercyjnych. Zgodnie z ustawą, prezes UTK będzie zobowiązany do zaopiniowania projektu planu kolejowych przewozów pasażerskich oraz projektu umowy na świadczenie usług publicznych dotyczących kolejowych przewozów pasażerskich. Przyjmuje się, że kryterium oceny projektu umowy o świadczenie usług publicznych będzie zgodność tej umowy z planem transportu kolejowego.

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 września 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 września 2011 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 8 września 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (14) do ustawy (druk nr 1349 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Kogut.