Warszawa, dnia 3 grudnia 2008 r.

 

Rozmiar: 31519 bajtów

PARLAMENTARNY ZESPÓŁ DS OSÓB STARSZYCH

 

2 grudnia 2008 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych. Członkowie Zespołu i przedstawiciele organizacji seniorów zapoznali się z problematyką osób satrszych w krajach Unii Europejskiej i budowaniem silnej polskiej reprezentacji seniorów na forum europejskim oraz dyskutowali na temat zamian w ustawie o samorządzie gminnym umożliwiających tworzenie w gminach rad seniorów.

Halina Potocka z Fundacji Na Rzecz Kobiet - Ja Kobieta przedstawiła zasady działalności i funkcjonowania Age Platform, organizacji seniorskiej działającej przy Parlamencie Europejskim. Age Platform zabiega m.in. o równy dostęp do dóbr i usług dla osób w podeszłym wieku, gdyż zdarzają się przypadki odmowy sprzedaży ratalnej osobom powyżej 75 roku życia, czy odmowy sprzedaży polis ubezpieczeniowych na życie osobom w podeszłym wieku. Przy organizacji tej działa 7 grup roboczych, w których zatrudnieni są m. in. eksperci ds. geriatrii, zatrudnienia osób starszych, zabezpieczenia społecznego.

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych senator Mieczysław Augustyn poinformował członków zespołu oraz zaproszonych gości o pracach nad projektem ustawy o ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielności, zakładającego utworzenie nowego filaru ubezpieczeniowego. Przewodniczący zespołu przybliżył również główne założenia raportu nt. opieki długoterminowej w Polsce. Raport w formie tzw. zielonej księgi powinien zostać ukończony w pierwszym kwartale 2009 roku.

Następnie senator Mieczysław Augustyn zaproponował, by członkowie zespołu oraz goście zastanowili się: czy organizacje seniorów powinny być luźną federacją działającą na poziomie gmin, czy raczej luźną wspólnotą roboczą skupiającą się dla rozwiązania konkretnego problemu, czy też powinny mieć umocowanie w ustawie samorządowej. Członkowie zespołu i przedstawiciele organizacji seniorów opowiedzieli się za umocowaniem ich organizacji w ustawie samorządowej. Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych podejmą zatem starania, aby w art. 5b ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wprowadzić zmiany umożliwiające tworzenie obok młodzieżowych rad gminy - gminnych rad seniorów.