Warszawa, dnia 12 sierpnia 2008 r.

 

Rozmiar: 31519 bajtów

PARLAMENTARNY ZESPÓŁ DS OSÓB STARSZYCH

APEL

Miło mi poinformować Państwa, że 25 czerwca 2008 r. powołany został Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych. Skupia on zarówno posłów jak i senatorów z wszystkich opcji reprezentowanych w polskim Parlamencie. Zespół w swojej działalności chce być odpowiedzią na wyzwania, jakie niesie ze sobą starzenie się społeczeństwa polskiego. Mamy zamiar monitorować sytuację seniorów w Polsce pod kątem przestrzegania ich praw poprzez żywy kontakt z organizacjami pozarządowymi i organami władzy odpowiedzialnymi za sprawy seniorów. Mając wiedzę o problemach zamierzamy przyczyniać się do pozytywnych i oczekiwanych zmian w prawie i funkcjonowaniu instytucji - ważnych dla seniorów.

Zespół widzi potrzebę opracowania w Polsce długookresowej strategii na rzecz wykorzystania i wzmacniania kapitału ludzkiego osób starszych i zapewnienia wsparcia tych seniorów, którzy są niepełnosprawni lub niesamodzielni. Strategia powinna, naszym zdaniem, zapewniać partycypację osób starszych w podejmowaniu decyzji ich dotyczących w samorządach i innych organach władzy publicznej. W tym celu konieczne jest tworzenie wspólnych reprezentacji środowisk seniorskich - czemu mamy zamiar sprzyjać. Liczymy na współpracę z wszystkimi instytucjami i organizacjami, od których działalności zależy kondycja społeczna osób starszych w Polsce i Unii Europejskiej. Mamy nadzieję na wymianę informacji, konsultowanie aktów prawnych i współuczestnictwo w przedsięwzięciach sprzyjających poprawie warunków bytowych i społecznych seniorów oraz wizerunku osób starszych w oczach pozostałych generacji.

Zwracam się z gorącym apelem do wszystkich osób i organizacji zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem pracy zespołu o nadsyłanie na adres Biura Spraw Senatorskich, realizującego administracyjną obsługę naszego Zespołu, propozycji tematów i spraw, którymi powinniśmy się zająć, informacji o sytuacji seniorów zwłaszcza wszelkich przejawów ich dyskryminacji, uwag i postulatów korzystnych dla seniorów zmian prawnych.
Adres Biura: bss@nw.senat.gov.pl.

Przewodniczący

Mieczysław Augustyn