Ostatnia zmiana pliku: 23 sierpnia 2005 r

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 1050 do 1099

V kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

1074

2005-08-03

Informacja Prezesa Rady Ministrów dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2005 roku (podczas Prezydencji Luksemburskiej).

1,5 MB

88

1073

2005-07-27

Projekt uchwały dotyczący sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi

33 kB

87

1073S

2005-07-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Emigracji i Polaków za Granicą (wraz z zestawieniem wniosków) o projekcie uchwały dotyczący sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi

34 kB

87

1072

2005-07-27

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela

47 kB

87

1072A

2005-07-28

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela

29 kB

87

1072dod

2005-07-28

Do druku 1072

19 kB

87

1072Z

2005-07-28

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela

29 kB

87

1071

2005-07-27

Ustawa o ustanowieniu dnia 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności

30 kB

87

1071A

2005-07-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o ustanowieniu dnia 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności

31 kB

87

1071Z

2005-07-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ustanowieniu dnia 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności

32 kB

87

1070

2005-07-27

Ustawa o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II

31 kB

87

1070A

2005-07-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II

31 kB

87

1069

2005-07-21

Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za 2004 r. oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka

0,97MB

88

1068

2005-07-08

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich

29 kB

86

1067

2005-07-12

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

70 kB

86

1067A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych

30 kB

86

1067B

2005-07-19

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o  rodzinnych ogrodach działkowych

44 kB

86

1067Z

2005-07-21

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o  rodzinnych ogrodach działkowych

35 kB

86

1066

2005-07-12

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

40 kB

86

1066A

2005-07-15

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

51 kB

86

1066B

2005-07-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

51 kB

86

1066Z

2005-07-21

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia i Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

65 kB

86

1065

2005-07-12

Ustawa o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej

38 kB

86

1065A

2005-07-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej

35 kB

86

1065B

2005-07-19

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej

47 kB

86

1065Z

2005-07-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej

45 kB

86

1064

2005-07-12

Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

0,4 MB

86

1064A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

32 kB

86

1064Z

2005-07-20

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

34 kB

86

1063

2005-07-12

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

0,2 MB

86

1063A

2005-07-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

37 kB

86

1063Z

2005-07-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

48 kB

86

1062

2005-07-12

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

0,4 MB

86

1062A

2005-07-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

46 kB

86

1062Z

2005-07-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

55 kB

86

1061

2005-07-12

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

0,7 MB

86

1061A

2005-07-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

56 kB

86

1061Z

2005-07-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

54 kB

86

1060

2005-07-12

Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach oraz o gminach uzdrowiskowych.

0,14 MB

86

1060A

2005-07-15

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach oraz o gminach uzdrowiskowych.

38 kB

86

1060B

2005-07-19

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach oraz o gminach uzdrowiskowych.

64 kB

86

1060Z

2005-07-21

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach oraz o gminach uzdrowiskowych.

65 kB

86

1059

2005-07-11

Ustawa o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 18 grudnia 2002 r.

51 kB

85

1059A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 18 grudnia 2002 r.

49 kB

85

1059B

2005-07-13

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 18 grudnia 2002 r.

49 kB

85

1058

2005-07-11

Ustawa o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r.

50 kB

85

1058A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r.

46 kB

85

1058B

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r.

44 kB

85

1057

2005-07-11

Ustawa o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Turks i Caicos o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Grand Turk w dniu 1 kwietnia 2005 r.

50  kB

85

1057A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Turks i Caicos o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Grand Turk w dniu 1 kwietnia 2005 r.

45 kB

85

1057B

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Turks i Caicos o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Grand Turk w dniu 1 kwietnia 2005 r.

46 kB

85

1056

2005-07-11

Ustawa o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kajmanów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Cayman Island w dniu 31 marca 2005 r.

50 kB

85

1056A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kajmanów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Cayman Island w dniu 31 marca 2005 r.

45 kB

85

1056B

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kajmanów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Cayman Island w dniu 31 marca 2005 r.

45 kB

85

1055

2005-07-11

Ustawa o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Montserrat - Terytorium Zamorskim Zjednoczonego Królestwa o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Montserrat w dniu 7 kwietnia 2005 r.

50 kB

85

1055A

2005-07-13

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Montserrat - Terytorium Zamorskim Zjednoczonego Królestwa o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Montserrat w dniu 7 kwietnia 2005 r.

85

1055B

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Montserrat - Terytorium Zamorskim Zjednoczonego Królestwa o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Montserrat w dniu 7 kwietnia 2005 r.

45 kB

85

1054

2005-07-11

Ustawa o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Tortoli w dniu 11 kwietnia 2005 r.

51 kB

85

1054A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Tortoli w dniu 11 kwietnia 2005 r.

46 kB

85

1054B

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Tortoli w dniu 11 kwietnia 2005 r.

46 kB

85

1053

2005-07-11

Ustawa o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Anguilli o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Anguilli w dniu 21 stycznia 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Anguilli o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Anguilli w dniu 21 stycznia 2005 r.

51 kB

85

1053A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Anguilli o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Anguilli w dniu 21 stycznia 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Anguilli o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Anguilli w dniu 21 stycznia 2005 r.

45 kB

85

1053B

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Anguilli o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Anguilli w dniu 21 stycznia 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Anguilli o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Anguilli w dniu 21 stycznia 2005 r.

45 kB

85

1052

2005-07-11

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

0,22 MB

86

1052A

2005-07-19

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

43 kB

86

1052Z

2005-07-21

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

33 kB

86

1051

2005-07-11

Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

55 kB

85

1051A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

34 kB

85

1050

2005-07-11

Ustawa o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

0,17 MB

86

1050A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

48 kB

86

1050B

2005-07-15

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z wnioskiem mniejszości) o ustawie o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

53 kB

86

1050Z

2005-07-20

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury i Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

52 kB

86