Symulacja obrad Senatu

21 października 2006 r. Kancelaria Senatu wspólnie z Polską Fundacją imienia Roberta Schumana zorganizowała symulację obrad Senatu dla uczniów i nauczycieli kilkudziesięciu szkół ponadgimnazjalnych z różnych stron Polski oraz młodzież z Niemiec. Prawie 140 młodych ludzi podzieliło się na trzy grupy: senatorów, dziennikarzy parlamentarnych i lobbystów.

Młodzież, która na kilka godzin przyjęła rolę senatorów poznała proces tworzenia ustawy, możliwości i konsekwencji dokonywania zmian w Konstytucji RP, a także - co ważne dla przyszłych wyborców - Ordynację wyborczą do Sejmu i Senatu RP.

Dyrektor Biura Prezydialnego Kancelarii Senatu Joanna Urban podjęła się na czas obrad młodzieżowego Senatu roli marszałka seniora. Poinformowała uczestników o obowiązkach marszałka Senatu RP, prowadziła obrady do momentu wyboru młodzieżowego marszałka Izby

Młodzi senatorowie utworzyli dwie komisje senackie: Praw Człowieka i Praworządności oraz Ustawodawczą, zdeklarowali też przynależność klubową. Powstały trzy kluby: liberałów, socjaldemokratów i chrześcijańsko-narodowy. Zarówno w klubach, jak i podczas posiedzeń komisji dyskutowano o wprowadzeniu zmiany do konstytucji, której konsekwencją mogłaby być zmiana ordynacji wyborczej do Sejmu.

W spotkaniach komisji uczestniczyli lobbyści, którzy przedstawiali wady i zalety ordynacji większościowej oraz proporcjonalnej. Obie komisje zajęły takie samo stanowisko - zgodnie z procedurą obowiązującą w Senacie rekomendowały Wysokiej Izbie uchwalenie ustawy w brzmieniu uchwalonym przez Sejm, a więc zmianę konstytucji. Taka też była decyzja całego młodzieżowego Senatu. Podczas ożywionej dyskusji przeważały głosy opowiadające się za ordynacją większościową.

Podsumowując obrady młodzieżowy marszałek Mateusz Komorowski podkreślił, że uczestnictwo w symulacji obrad Senatu było lekcją demokracji, pozwoliło poznać proces tworzenia prawa, uświadomiło jak ważne jest uczestnictwo społeczeństwa w wyborach.

Opr. Dział Prasowy - M.B.

 Przemawia Marszałek Senior - dyr. Joanna Urban  Przemawia przedstawiciel Ambasady Niemiec Volker Berresheim  Wybór Marszałka Senatu
 Wybór Marszałka Senatu - liczenie głosów  Otwarcie posiedzenia  Debata - stanowisko komisji senckiej
 Senatorowie - goście z Niemiec  Pytania do senatorów sprawozdawców  Debata - głos w dyskusji
 Debata  Głosowanie  Wyniki głosowania
 Wyniki głosowania  Konferencja prasowa klubów senackich  Konferencja prasowa klubów senackich
 Zakończenie symulacji obrad Senatu- przemawia dyr. Joanna Urban
Więcej fotografii 1, więcej fotografii 2