Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jarosława Gowina

Oświadczenie skierowane do przewodniczącej Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kopacz

Szanowna Pani Poseł!

Nie ulega wątpliwości, iż zdrowie psychiczne ma ogromne znaczenie dla jakości życia w społeczeństwie. Dobre zdrowie psychiczne stanowi ważną część społecznego i gospodarczego kapitału społeczeństwa. Jego zły stan może natomiast przyczynić się do gwałtownego obniżenia jakości życia dotkniętych nim osób i ich rodzin. Stanowi to wyzwanie nie tylko dla sektora zdrowia. Bez wątpienia społeczeństwo, a także systemy edukacyjne, socjalne, gospodarka i wymiar sprawiedliwości, ponoszą znaczne koszty związane ze złym stanem zdrowia psychicznego.

Z wymienionych wyżej powodów ochrona i wspieranie zdrowia psychicznego zajmują także poczesne miejsce w programie działań Unii Europejskiej przede wszystkim ze względu na fakt, iż pomiędzy państwami członkowskimi i regionami w poszczególnych krajach nadal istnieją pod tym względem znaczne różnice, a podejmowane w tym zakresie inicjatywy mają zazwyczaj charakter fragmentaryczny.

Reforma opieki psychiatrycznej w Polsce to jedno z najważniejszych zadań. Obecny system nie odpowiada ani standardom, ani oczekiwaniom pacjentów. Osób potrzebujących pomocy wciąż przybywa. Powstawaniu zaburzeń sprzyjają trudne warunki życia: ubóstwo, bezrobocie, brak poczucia bezpieczeństwa. W dodatku opieka zdrowotna dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest trudno dostępna. Przede wszystkim ograniczona jest dostępność do opieki ambulatoryjnej.

Najważniejsze z proponowanych obecnie celów strategii w dziedzinie zdrowia psychicznego to: działania w zakresie profilaktyki, opieki i leczenia, zapobieganie piętnowaniu i dyskryminacji osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, udoskonalanie informowania i szerzenie wiedzy na ten temat.

Ze względu na wagę problematyki zdrowia psychicznego zwracam się z prośbą do Pani Przewodniczącej o podjęcie działań w celu utworzenia Podkomisji do spraw Zdrowia Psychicznego, która pomoże zarówno w uchwaleniu odpowiednich zapisów, jak i monitorowaniu przebiegu reformy opieki psychiatrycznej. Uchwalenie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego pozwoli upowszechnić środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz umożliwi dostosowanie opieki psychiatrycznej w Polsce do wymogów i standardów Unii Europejskiej.

Z poważaniem
Jarosław Gowin
senator Rzeczypospolitej Polskiej


Spis oświadczeń