Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Bogdana Lisieckiego

Oświadczenie skierowane do minister pracy i polityki społecznej Anny Kalaty

Szanowna Pani Minister!

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (DzU nr 221 z 2003 r. poz. 2199 z późniejszymi zmianami), zwracam się do Pani z zapytaniem w sprawie rehabilitacji przedrentowej realizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rehabilitacja przedrentowa jest skutecznym działaniem ZUS zapobiegającym utracie zdolności do pracy z powodów zdrowotnych oraz przywracającym tę zdolność także osobom pobierającym rentę. Działanie ZUS w zakresie rehabilitacji narządów ruchu, układu krążenia, układu oddechowego i psychosomatyki są coraz skutecznej realizowane przez ośrodki ZOZ i NFOZ będące ośrodkami zewnętrznymi. Ośrodki świadczą specjalistyczne usługi medyczne dla ZUS na podstawie umów uzyskanych w wyniku przeprowadzonych konkursów ofert. Konkursy ogłaszane są corocznie, a umowy zawierane na rok.

Szanowna Pani Minister, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedź na następujące pytanie: dlaczego konkursy ofert, a w efekcie umowy ze świadczeniodawcami rehabilitacji przedrentowej, nie są zawierane na minimum trzy lata? Taka umowa wieloletnia pozwoliłaby żądać od świadczeniodawców wyższej jakości i skuteczności, a w ZUS dałaby niższe koszty obsługi konkursów. Ośrodki będące świadczeniodawcami mogłyby inwestować w bardziej nowoczesny sprzęt i bazy rehabilitacyjne oraz zawierać ze specjalistami i lekarzami korzystne dla obu stron umowy o pracę.

Szanowna Pani Minister, pozwalam sobie prosić o rozważenie wprowadzenia w prewencji przedrentowej ZUS zasady zawierania umów wieloletnich.

Z poważaniem
Bogdan Lisiecki


Spis oświadczeń