Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Łuczyckiego

Oświadczenie skierowane do ministra transportu i budownictwa Jerzego Polaczka

Szanowny Panie Ministrze!

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. (DzU nr 128 z 2004 r., poz. 1334) w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych w swoim załączniku zawiera "Wykaz autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej - układ docelowy". W wykazie tym wymieniona jest pośród docelowych dróg ekspresowych droga nr S12 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego poprzez Radom, Puławy, Lublin, Chełm do granicy państwa z Ukrainą (w kierunku Kijowa).

W przygotowywanym jeszcze przez poprzedni rząd dokumencie "Harmonogram budowy autostrad i dróg ekspresowych na lata 2007-2013", stanowiącym załącznik do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, można natomiast przeczytać, że realizacja trasy S12 na odcinku od Piotrkowa do Puław przewidziana jest dopiero na lata 2015-2018. Z docelowej sieci dróg ekspresowych przewidzianych we wspomnianym na wstępie załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów jest to jedyna droga, której realizacja zaplanowana jest na okres po roku 2015. Równocześnie w "Harmonogramie..." jest wymienionych w planie realizacji kilka dodatkowych dróg ekspresowych, których nie przewiduje obowiązujące rozporządzenie RM z 2004 r., a których realizacja według "Harmonogramu..." ma rozpocząć się wcześniej niż trasy S12, na przykład trasy S46, S22 z terminem rozpoczęcia realizacji od 2009 r.

Kilka istotnych faktów.

Droga krajowa nr 12 stanowi fragment intensywnie uczęszczanej tranzytowej drogi Wschód - Zachód, łączącej Europę Zachodnią z Ukrainą. Statystyki dotyczące natężenia ruchu plasują tę trasę wyżej od wielu innych odcinków dróg realizowanych lub planowanych do realizacji wcześniej, vide prognozowane potoki ruchu do 2020 r. na planowanej sieci dróg opracowane dla GDDKiA przez firmę Scott Wilson w 2004 r. Można oczekiwać, że natężenie ruchu na tej trasie wzrośnie jeszcze bardziej w miarę oddawania do użytku płatnych odcinków autostrad A2 i A4 oraz rozpoczynającej się w tym roku budowy trasy S7 na odcinku Grójec - Radom, jak również S12/S17 od Puław do Lublina, które to inwestycje podniosą jeszcze bardziej atrakcyjność drogi nr 12 jako alternatywnej wobec autostrad i zarazem bezpłatnej trasy Wschód - Zachód. Modernizacja odcinka trasy nr 7 między Radomiem i Kielcami powinna przyciągnąć dodatkowo jeszcze większą część ruchu Kielce - Lublin, realizowanego już dziś w dużej części via Radom.

Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku od Piotrkowa do Puław pozwoli wraz z już realizowanymi inwestycjami oraz inwestycjami planowanymi na najbliższe lata (autostrada od zachodniej granicy państwa przez Poznań do Łodzi i Piotrkowa, modernizacja trasy S8 Wrocław - Łódź) na powstanie kompletnego korytarza komunikacyjnego łączącego wschodnią i zachodnią granicę Polski siecią autostrad i dróg szybkiego ruchu, uzupełnionego przebiegającą równolegle linią kolejową.

Uwzględniając już realizowane przy współudziale samorządów inwestycje (rozpoczęta budowa obwodnicy Puław wraz z nowym mostem na Wiśle, obwodnice Piotrkowa Trybunalskiego i Opoczna, których budowa rusza w bieżącym roku) bądź planowane na nieodległą przyszłość (przygotowywana właśnie przez MPU Radom koncepcja tak zwanej obwodnicy południowej miasta Radomia w ciągu drogi S12, prace koncepcyjne na odcinku S12 pokrywającym się z przebiegiem trasy S74 między Sulejowem i Piotrkowem Trybunalskim), do pełnej realizacji trasy ekspresowej S12 pozostaje wybudowanie odcinków Puławy - Radom, Radom - Opoczno oraz Opoczno - Sulejów. Z uwagi na brak znaczących barier naturalnych oraz przebieg trasy w większości niezabudowanym terenem równinnym, koszty realizacji wyżej wymienionej trasy powinny być stosunkowo niskie.

Z punktu widzenia jednego z najważniejszych celów polityki gospodarczej Polski na najbliższe lata, to jest działania w kierunku zrównoważonego rozwoju kraju, szalenie istotne znaczenie ma fakt przebiegu drogi nr 12 przez tereny charakteryzujące się znaczącym zapóźnieniem gospodarczym w stosunku do reszty kraju oraz stopą bezrobocia daleko przewyższającą średnią krajową (od 20-23% w powiatach opoczyńskim i zwoleńskim do ponad 30% w powiecie radomskim). Realizacja takiej inwestycji będzie stanowiła silny impuls rozwojowy oraz podniesie atrakcyjność inwestycyjną obszarów, przez które przebiega trasa, przyczyniając się choć częściowo do zrównoważenia dysproporcji pomiędzy nimi a bardziej rozwiniętą resztą kraju. Tak poważnych problemów społecznych nie ma na żadnej z planowanych do realizacji arterii W-Z.

Nie bez znaczenia jest fakt zaangażowania lokalnych samorządów w realizację fragmentów drogi S12 przy wsparciu GDDKiA (wspomniane wyżej inwestycje realizowane lub planowane do realizacji) a także silne poparcie społeczne wyrażone przez reprezentantów samorządów lokalnych gmin, miast, powiatów oraz województw leżących na trasie przebiegu drogi S12 w postaci porozumienia samorządowego podpisanego 30 czerwca 2005 r. w Radomiu, skierowanego do poprzedniego prezesa GDDKiA, ministra infrastruktury oraz prezesa Rady Ministrów  (kopia w załączeniu)* oraz uchwał poszczególnych jednostek samorządowych, stanowiska Konwentu Powiatowych Zarządów Dróg Województwa Mazowieckiego - też w załączeniu** - stanowiska Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, opinii dziekana Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej i innych.

W świetle powyższych faktów zwracam się w swoim imieniu z pytaniem o powody umieszczenia realizacji trasy S12 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do Puław na odległym miejscu w harmonogramie budowy dróg ekspresowych w Polsce - po roku 2015. W szczególności zwracamy się z prośbą o przedstawienie aktualnych planów Ministerstwa Transportu i Budownictwa w odniesieniu do realizacji trasy S12 oraz o przedstawienie wyliczeń dotyczących rzeczywistego i prognozowanego natężenia ruchu na tej trasie w porównaniu z innymi drogami ekspresowymi, których realizacja zaplanowana jest w terminie wcześniejszym, jak również ewentualnych innych argumentów uwzględnianych przy tworzeniu harmonogramu realizacji poszczególnych dróg, na przykład koszty budowy, aspekty społeczne itp.

Ponadto, mając na uwadze cele strategiczne rządu, przedstawione na konferencji prasowej w Strykowie w dniu 19 stycznia 2006 r. przez premiera Kazimierza Marcinkiewicza w zakresie polityki transportowej Polski na najbliższe lata, postuluję - uwzględniając przytoczone w niniejszym oświadczeniu argumenty - dokonanie zmian w ostatecznym projekcie NPR na 2007-2013 w "Harmonogramie budowy autostrad i dróg ekspresowych" i umieszczenie trasy S12 w harmonogramie realizacji całej drogi w przebiegu określonym w rozporządzeniu RM do 2013 r.

Liczę na Pańskie przychylne stanowisko oraz zdecydowane działanie.

Z poważaniem
Andrzej Łuczycki
senator RP


Spis oświadczeń