Stan na 5 września 2005 r.

INFORMACJA O PROJEKTACH UCHWAŁ WNIESIONYCH

DO ROZPATRZENIA PRZEZ SENAT V KADENCJI

Lp.

TYTUŁ PROJEKTU
(
nazwisko przedstawiciela wnioskodawców)
Data wniesienia
Nr druku

UZASADNIENIE PROJEKTU

I czytanie
Komisje, do których Marszałek Senatu skierował projekt

II czytanie
Data posiedzenia Senatu
Komisje do których projekt został skierowany

III czytanie
Postanowienie Senatu
Data przekazania do Sejmu

1.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Jerzy Adamski
Projekt został wniesiony w dniu 20 października 2001 r. .
Druk senacki nr
4

.Przedstawiony projekt zmiany Regulaminu Senatu obejmuje trzy zagadnienia:
- układ komisji senackich
- zasady wyboru wicemarszałków Senatu
- liczba wiceprzewodniczących komisji senackich.
Zmiany w zakresie komisji senackich- polegające na likwidacji dwóch komisji, powołaniu jednej nowej oraz modyfikacji przedmiotowego zakresu działania komisji - mają na celu przede wszystkim dostosowanie układu komisji do przyporządkowania działów administracji rządowej do poszczególnych resortów w ramach Rady Ministrów.
Przywrócenie obowiązujących w 1997 roku zasad wyboru wicemarszałków ma umożliwić każdemu senatorowi wypowiedzenie się w głosowaniu wobec kandydatów na stanowisko każdego z trzech wicemarszałków.
Utrzymywana jest zasada, że każda komisja senacka wybiera ze swego składu jednego zastępcę przewodniczącego. Jednak w sytuacjach uzasadnionych należy umożliwić komisji powołanie większej liczby zastępców przewodniczącego. Projekt przewiduje taką możliwość, że w zgodę na powołanie drugiego i ewentualnych kolejnych zastępców przewodniczącego w danej komisji wyrażać będzie Prezydium Senatu.

Projekt skierowany do komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich w dniu 20 października 2001 r.
I czytanie odbyło się w dniu 16 listopada 2001 r.
Druk senacki nr
4s

II czytanie odbyło się na 1. pos. Senatu w dniu 24 października 2001 r.
Senat skierował do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk nr
4x

III czytanie odbyło się na. 1. pos. Senatu w dniu 24 października 2001 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2.

Projekt uchwały zgłoszony przez komisję Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Genowefa Grabowska
Projekt został wniesiony w dniu 15 listopada 2001 r. .
Druk senacki nr
16

Senat RP wyraża wolę utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej i jej udziału w pracach Unii Międzyparlamentarnej.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności
- Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
I czytanie w dniu 15 listopada 2001 r.
Druk senacki
16S

II czytanie odbyło się 4. pos. Senatu w dniu 29 listopada 2001 r

III czytanie odbyło się na 4. pos. Senatu w dniu 29 listopada 2001 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

3.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w 20. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
przedstawiciel
wnioskodawców - senator Krzysztof Piesiewicz
Projekt został wniesiony w dniu 13 grudnia 2001 r. .
Druk senacki nr
29

 

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności w dniu 13.12.2001 r.
I czytanie odbyło się w dniu 16 stycznia 2002 r
Druk senacki nr
29S

II czytanie odbyło się na 7. pos. Senatu w dniu 31 stycznia 2002 r.
Senat skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk nr
29X

III czytanie odbyło się na. 7. pos. Senatu w dniu 31 stycznia 2002 r.
Senat podjął
uchwałę w 20. rocznicę stanu wojennego

4.

Projekt uchwały zgłoszony przez komisję Gospodarki i Finansów Publicznych w sprawie podatku VAT w budownictwie mieszkaniowym.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Genowefa Ferenc
Druk senacki nr
77

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznając budownictwo za jeden z najważniejszych sektorów gospodarki narodowej apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o renegocjację swojego stanowiska podjętego w 199 roku w negocjacjach przedakcesyjnych z Komisją Europejską. Stanowisko to zobowiązuje stronę polską do przyjęcia 22% stawki podatku VAT z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności
- Gospodarki i Finansów Publicznych
I czytanie odbyło się w dniach 20 i 24 marca 2002 r.
Druk senackie nr
77S

II czytanie odbyło się na 16. pos. Senatu w dniu 8 maja 2002 r.
Senat skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
77X

III czytanie odbyło się na 16. pos. Senatu w dniu 8 maja 2002 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie podatku od usług w budownictwie

5.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w związku z 80-tą rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Jerzy Markowski
Projekt został wniesiony 22 marca2002 r.
Druk senacki nr
90

Z okazji 80 rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski Senat RP wyraża swoją wdzięczność tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili oraz szacunek dla tych, którzy ten 80-cioletni okres uczynili czasem służby Polsce.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności
I czytanie odbyło się w dniu 14 maja 2002 r.
druk senacki nr
90S

II czytanie odbyło się na 18. pos. Senatu w dniu 6 czerwca 2002 r.

III czytanie odbyło się na 18. pos. Senatu w dniu 7 czerwca 2002 r.
Senat podjął
uchwałę w związku z 80 - tą rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski

6.

Projekt uchwały zgłoszony przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą w sprawie polityki Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Tadeusz Rzemykowski
Projekt został wniesiony w dniu 10 kwietnia 2002 r.
Druk senacki nr
95

 

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności
- Emigracji i Polaków za Granicą
I czytanie obyło się w dniach 11 i 23 kwietnia 2002 r.
Druk nr
95S

II czytanie odbyło się na 15. pos. Senatu w dniu 30 kwietnia2002 r.
Senat skierował do Komisji
Ustawodawstwa i Praworządności Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk nr 95X

III czytanie odbyło się na 15. pos. Senatu w dniu 30 kwietnia 2002 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie polityki Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków

7.

Projekt uchwały zgłoszony przez połączone komisje: Emigracji i Polaków za Granicą oraz Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej w dwusetną rocznicę urodzin Ignacego Domeyki.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Bernard Drzęźla
Projekt został wniesiony w dniu 10 kwietnia 2002 r.
Druk senacki nr
97

Ignacy Domeyko pozostawił po sobie bogaty dorobek naukowy w wielu dziedzinach. Paradoksalnie imię uczonego pozostaje bardziej znane za granicą niż w Polsce, stąd cenna inicjatywa obchodów rocznicy Jego urodzin, którym patronować będą Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej i Chile. Uroczyste sesje naukowe, wydanie okolicznościowych znaczków pocztowych a także wmurowanie płyty pamiątkowej w Domu Ignacego Domeyki w Santiago - to tylko niektóre pozycje programowe wzniosłych uroczystości.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności
- Emigracji i Polaków za Granicą
- Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
I czytanie obyło się w dniu 7 maja 2002 r.
Druk senacki nr
97S

II czytanie odbyło się na 20. pos. Senatu w dniu 3 lipca 2002 r.

III czytanie odbyło się na 20. pos. Senatu w dniu 3 lipca 2002 r.
Senat podjął uchwałę w dwusetną rocznicę urodzin Ignacego Domeyki.

8.

Projekt uchwały zgłoszony przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Adam Anulewicz
Projekt został niesiony w dniu 17 maja 2002 r. Druk senacki nr
114

30 kwietnia b.r. Senat podjął uchwałę w sprawie polityki Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą. Jednym z jej postanowień jest wyrażenie poparcia dla przedstawionej przez Marszałka Senatu zapowiedzi utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej, składającej się z przedstawicieli największych polonijnych organizacji kontynentalnych. Niniejszy projekt uchwały Senatu stanowi propozycję legislacyjnej konkretyzacji tej zapowiedzi. Określa on w szczególności zadania Rady, tryb i organizację jej prac, a także skład osobowy.
Utworzenie Rady stanowić będzie zarówno wypełnienie zobowiązań Senatu wobec przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą oraz organizacji działających na ich rzecz, jak również stworzenie organizacyjnych podstaw do wyrażania przez te środowiska opinii w istotnych dla nich sprawach.

Projekt skierowany do Komisji:
Ustawodawstwa i Praworządności
- Emigracji i Polaków za Granicą
I czytanie odbyło się 4, 13 czerwca 2002 r.
druk senacki nr
114S

II czytanie odbyło się na 19. pos. Senatu 20 czerwca 2002 r.

III czytanie odbyło się na 19. pos. Senatu w dniu 21 czerwca 2002 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

9.

Projekt uchwały zgłoszony przez komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
przedstawiciel wnioskodawców - senator Andrzej Spychalski
Projekt został wniesiony w dniu 28 czerwca 2002 r.
Druk senacki nr
158

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu zmierza do osiągnięcia następujących celów:
- dostosowania do konstytucji Rzeczypospolitej polskiej, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- merytorycznej zmiany niektórych przepisów Regulaminu, w szczególności w przedmiocie odpowiedzialności z tytułu naruszenia lub niedopełnienia obowiązków określonych w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, proceduralnych aspektów dotyczących posiedzeń Senatu, a także postępowania w sprawie inicjatyw ustawodawczych Senatu,
- dokonania zmian niepowodujących merytorycznej modyfikacji obecnych unormowań, a przyczyniających się do poprawy czytelności Regulaminu.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności
- Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
I czytanie odbyło się 17 lipca 2002 r.
Druk senacki nr
158S

II czytanie odbyło się na 24. pos. Senatu w dniu 12 września 2002 r.
Senat skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
158X

III czytanie odbyło się na 25. pos. Senatu w dniu 4 października 2002 r.
Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

10.

Projekt uchwały zgłoszony przez senator Annę Kurską w 20 rocznicę tragicznych wydarzeń w Lubinie
przedstawiciel wnioskodawców - senator Anna Kurska
Projekt został wniesiony w dniu 1 sierpnia 2002 r.
Druk senacki nr
205

 

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności
I czytanie odbyło się 11 września 2002
Druk senacki nr
205S

II czytanie odbyło się na 25. pos. Senatu w dniu 4 października 2002 r.

III czytanie odbyło się na 25. pos. Senatu w dniu 4 października 2002 r.
Senat podjął
uchwałę w 20 rocznicę tragicznych wydarzeń w Lubinie

11.

Projekt uchwały zgłoszony przez komisję Polityki Społecznej i Zdrowia w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Jerzy Cieślak
Projekt został wniesiony w dniu 8 sierpnia 2002 r.
Druk senacki nr
206

Senat Rzeczypospolitej polskiej uznaje potrzebę opracowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, uwzględniającego zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowej Unii Walki z Rakiem oraz doświadczenia krajowe. Program powinien zapewnić znaczną poprawę dostępności metod wczesnego rozpoznawania, optymalną alokację środków na modernizację diagnostyki i terapii nowotworowej, znaczne zwiększenie odsetka chorych leczonych metodami skojarzonymi i napromieniowaniem - głównie w sieci wojewódzkich centrów onkologicznych, w Centrach Onkologii i w akademiach medycznych, w tym w klinikach hematologicznych, w których leczona jest większość chorych na białaczki i nowotwory limfoidalne oraz w klinikach onkohematologii dziecięcej. Program powinien być finansowany z budżetu państwa i wspierany przez samorządy oraz organizacje pozarządowe.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności
- Polityki Społecznej i Zdrowia
I czytanie odbyło się 22 i 29 października 2002 r.
Druk senacki nr
206S

II czytanie odbyło się na 27. pos. Senatu w dniu 8 listopada 2002 r.
Senat skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
206X

III czytanie odbyło się na 27. pos. Senatu w dniu 8 listopada 2002 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

12.

Projekt uchwały zgłoszony przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności w osiemdziesiątą rocznicę przywrócenia Senatu Rzeczypospolitej.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Teresa Liszcz
Projekt został wniesiony w dniu 25 października 2002 r.
Druk senacki nr
242

Niniejsza uchwała ma na celu przypomnienie chlubnych tradycji Senatu

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności
I czytanie odbyło się 6 listopada 2002 r.
Druk senacki nr
242S

II czytanie odbyło się na 29. pos. Senatu w dniu 28 listopada 2002 r.
Senat skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
242X

III czytanie odbyło się na 29. pos. Senatu w dniu 28 listopada 2002 r.
Senat podjął
uchwałę w osiemdziesiątą rocznicę restytucji Senatu Rzeczypospolitej

13.

Projekt uchwały zgłoszony przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie zwiększania sprawności administracji publicznej.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Zbyszko Piwoński
Projekt został wniesiony w dniu 14 listopada 2002 r.
Druk senacki nr
271

Uchwała stanowi apel skierowany do wszystkich publicznych o kreowaniu w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży, właściwego stosunku do Państwa i służby publicznej na jego rzecz.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności
- Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
I czytanie odbyło się 21 listopada 2002 r.
Druk senacki nr 
271S

II czytanie odbyło się na 29. pos. Senatu w dniu 28 listopada 2002 r.
Senat skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr 
271X

III czytanie odbyło się na 31. pos. Senatu w dniu 19 grudnia 2002 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie zwiększania sprawności administracji publicznej

14.

Projekt uchwały zgłoszony przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Grażyna Staniszewska
Projekt został wniesiony w dniu 30 listopada 2002 r.
Druk senacki nr
292

 

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Nauki, Edukacji i Sportu
w dniu 3 grudnia 2002
I czytanie odbyło się 19 grudnia 2002.
Druk senacki nr
292S

II czytanie odbyło się na 32. pos. Senatu w dniu 15 stycznia 2003r.
Senat skierował od Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Nauki, Edukacji i Sportu celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
292X

III czytanie odbyło się na 32. pos. Senatu w dniu 16 stycznia 2003r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie niezbędnych działań mających na celu przegotowania Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego

15.

Projekt uchwały zgłoszony przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisję Gospodarki i Finansów Publicznych w sprawie uczczenia wybitnych osiągnięć Ignacego Łukasiewicza, pioniera światowego przemysłu naftowego i gazowniczego.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Tadeusz Rzemykowski
Projekt został wniesiony w dniu 20 stycznia 2003 r.
Druk senacki nr
321

W bogatej historii naszego narodu wiele znakomitych Polaków dało początek rzeczom wielkim i niezniszczalnym. Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje Ignacy Łukasiewicz - pionier światowego przemysłu naftowego i gazownictwa, wynalazca i przemysłowiec, którego rocznice: 180 urodzin i 120 śmierci obchodziliśmy w 2002 roku.

W 1852 roku, w wyniku destylacji ropy naftowej, Ignacy Łukasiewicz wydzielił naftę, którą postanowił wykorzystać dla celów oświetleniowych. Rok później skonstruował lampę naftową. Te dwa wynalazki uznaje się za moment narodzin światowego przemysłu naftowego i gazowniczego. Jego pionierstwo ugruntowała pierwsza w Polsce i na świecie kopalnia ropy naftowej, uruchomiona w Bórce koło Krosna w 1854 roku. Ignacy Łukasiewicz otworzył też pierwszą destylarnię ropy naftowej w Uleszowicach koło Jasła w 1856 roku, a w 1862 roku zastosował w Bórce nowatorską metodę wiercenia udarowego. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjmując uchwałę wyraża najwyższe uznanie dla dorobku życiowego Ignacego Łukasiewicza. Jego osoba zasługuje na należne miejsce w panteonie wybitnych Polaków.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Emigracji i Polaków za Granicą,
- Gospodarki i Finansów Publicznych
I czytanie odbyło się 19 lutego 2003 r.
Druk senacki nr
321S

II czytanie odbyło się na 34. pos. Senatu w dniu 19 lutego 2003 r

III czytanie odbyło się na 34. pos. Senatu w dniu 19 lutego 2003 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie uczczenia wybitnych osiągnięć Ignacego Łukasiewicza, pioniera światowego przemysłu naftowego i gazowniczego

16.

Projekt uchwały zgłoszony przez senatora Zbigniewa Kulaka w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy.
Projekt został wniesiony w dniu 6 marca 2003 r.
Druk senacki nr
352

Zadaniem Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy będzie rozpatrywanie spraw interesujących Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Radę Najwyższą Ukrainy oraz przyjmowanie wspólnych w tym zakresie stanowisk. Zasady i tryb pracy Zgromadzenia Parlamentarnego określi statut uchwalony przez Zgromadzenie Parlamentarne. Prezydium Senatu powoła senacką część polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego spośród senatorów.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej,
I czytanie odbyło się 10 marca 2003
Druk senacki nr
352S

II czytanie odbyło się na 36. pos. Senatu w dniu 19 marca 2003 r.
Senat skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.

Druk senacki nr 352X

III czytanie odbyło się na 36. pos. Senatu w dniu 20 marca 2003 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy

17.

Projekt uchwały zgłoszony przez senatorów: Henryka Dzido i Sławomira Izdebskiego w sprawie wycofania wojsk polskich z Iraku
Projekt został wniesiony w dniu 2 kwietnia 2003 r.
Druk senacki nr
367

 

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego
I czytanie odbyło się 27 maja 2003.
Druk senacki nr
367S

II czytanie odbyło się na 42. pos. Senatu w dniu 12 czerwca 2003.
Senat odrzucił projekt uchwały
.

 

18.

Projekt uchwały zgłoszony przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą w sprawie uczczenia pamięci wielkiego Polaka Mikołaja Kopernika, jednego z największych uczonych w historii świata
przedstawiciel wnioskodawców senator Tadeusz Rzemykowski
Projekt został wniesiony w dniu 12 czerwca 2003.
Druk senacki nr
417

Mikołaj Kopernik studiował nauki matematyczno-przyrodnicze w Akademii Krakowskiej, prawo kanoniczne na uniwersytecie w Bolonii i medycynę w Padwie, astronomię u Dominika Marii Novary.

Największe osiągnięcia Kopernik ma w astronomii. Jest autorem teorii heliocentrycznej, która zrewolucjonowała dotychczasową światową wiedzę z zakresu obrotu ciał niebieskich. Kopernik jest tym wielkim uczonym, który "wstrzymał słońce i poruszył ziemię". System heliocentryczny pozwolił Kopernikowi ustalić porządek planet i proporcje orbit.

Mikołaj Kopernik jest uznawany od blisko dwustu lat jako największy astronom w historii świata oraz niezwykle uzdolniony matematyk, ekonomista, lekarz, duchowny i administrator.

Projekt skierowany do komisji:
Ustawodawstwa i Praworządności,
Emigracji i Polaków za Granicą
w dniu 13 czerwca 2003
I czytanie odbyło się 8 lipca 2003.
Druk senacki nr
417S

II czytanie odbyło się na 44. pos. Senatu w dniu 7 sierpnia 2003

III czytanie odbyło się na 44. pos. Senatu w dniu 8 sierpnia 2003.
Senat podjął
uchwałę w sprawie uczczenia pamięci wielkiego Polaka Mikołaja Kopernika, jednego z największych uczonych w historii świata

19.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie kształtu przyszłego Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej
przedstawiciel wnioskodawców senator Edmund Edmund Wittbrodt
Projekt został wniesiony w dniu 12 czerwca 2003.
Druk senacki nr
419

 

Projekt skierowany do komisji:
Ustawodawstwa i Praworządności,
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
w dniu 13 czerwca 2003
Wnioskodawcy wycofali projekt ustawy
Druk senacki nr
419W

   

20.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie przyszłego Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej
przedstawiciel wnioskodawców - senator Edmund Wittbrodt
Projekt został wniesiony w dniu 1 września 2003.
Druk senacki nr
470

Decydujący głos w ustanowieniu traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej będzie miała po zakończeniu Konwentu zbierająca się od października 2003 r. Konferencja Międzynarodowa. Rząd RP będzie w niej uczestniczył na pełnych prawach, pomimo że Polska nie jest jeszcze członkiem Unii Europejskiej.

W zaproponowanym przez Konwent Traktacie Konstytucyjnym istnieje kilka spraw, wobec których Rząd RP powinien zająć negatywne stanowisko:

  1. Jednym z argumentów za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w trakcie referendum akcesyjnego była silna pozycja Polski w Radzie Unii Europejskiej wynikająca z posiadania - według Traktatu z Nicei - 27 głosów, czyli tylko o dwa mniej niż największe kraje UE. Nasza pozycja instytucjonalna została również zapisana w Traktacie Akcesyjnym.

2. Zapisy Traktu Konstytucyjnego odnoszą się do tzw. wzmocnionej współpracy w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony nie spełniają podstawowej zasady otwartości. O przyjęciu nowych członków do takiego obszaru decydują bowiem wyłącznie państwa już w nim uczestniczące, a więc jest to mechanizm nie podlegający w zasadzie kontroli Rady. W interesie Polski leży aby mechanizm ten był najbardziej demokratyczny.

3. Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej jest wspaniałym wydarzeniem w historii europejskiej integracji. Jedną z najbardziej znanych zasad charakteryzujących Unię Europejską jest "jedność w różnorodności". I taki charakter powinna też mieć preambuła Traktatu Konstytucyjnego. Powinna ona oddawać różne tradycje, z których składa się dziedzictwo europejskie.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
w dniu 4 września 2003
druk senacki nr
470s

II czytanie odbyło się na 45. pos. Senatu w dniu 19 września 2003

III czytanie odbyło się na 45. pos. w dniu 19 września 2003 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie przyszłego Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy.

21.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w XXV Rocznicę Pontyfikatu Jana Pawła II
przedstawiciel wnioskodawców - senator Teresa Liszcz
Projekt został wniesiony w dniu 2 października 2003.
Druk senacki
488

Mija ćwierć wieku od dnia wyboru arcybiskupa Krakowa kardynała Karola Wojtyły na papieża, który przybrał imię Jana Pawła II. Jest oczywiste, że był to ważny dzień dla Polski i Polaków. Dzisiaj wiemy, że ten pontyfikat naznaczył silnie losy świata będąc znakiem pokoju i braterstwa. Dzień 16 października 1978 roku pozostanie również ważnym dniem w historii narodu i państwa polskiego.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności, w dniu 2 października 2003
Druk senacki nr
488S

II czytanie odbyło się na 47. pos. Senatu w dniu 22 października 2003.
Senat skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
488X

III czytanie odbyło się na 47 pos. Senatu w dniu 23 października 2003 r.
Senat podjął
uchwałę w XXV rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II

22.

Projekt rezolucji zgłoszony przez senatora Krzysztofa Jurgiela w sprawie utworzenia w gminach stanowisk pracy o zakresie obowiązków polegającym na pomocy w sporządzaniu przez rolników wniosków mających na celu pozyskanie środków Unii Europejskiej
przedstawiciel wnioskodawców - senator Krzysztof Jurgiel
Projekt został wniesiony w dniu 5 stycznia 2003.
Druk senacki nr
571

Rada Ministrów przyjęła 22 listopada 2002 roku program wdrażania systemu dopłat bezpośrednich. System uproszczony zacznie funkcjonować w 2004 r. Mimo nazwy jest on na tyle skomplikowany, że samo przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wymagało utworzenia co najmniej pięciu wysoce wyspecjalizowanych stanowisk pracy. Jednocześnie, zgodnie z zasadami funkcjonowania AriMR pracownicy biur powiatowych nie mogą bezpośrednio pomagać rolnikom przy sporządzaniu wniosków i innych wymaganych dokumentów. Skompletowanie potrzebnych dokumentów i wypełnienie na ich podstawie skomplikowanego wniosku jest z pewnością dużym obciążeniem dla polskich rolników. Obowiązkiem rządu, wynikającym z zasady subsydiarności działań publicznych, jest udzielenie wszelkiej pomocy w tej sytuacji. Takim działaniem powinno stać się utworzenie systemu małych, gminnych jednostek sporządzających dla rolników przedmiotowe wnioski. Należy pamiętać, że oprócz czysto praktycznej strony ich działań będą one pełnić istotne funkcje edukacyjne, współpracując z rolnikami, przekazując im potrzebne informacje i umiejętności, a także przygotowując ich do wdrożenia systemu standardowego.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w dniu 28 stycznia 2004 r.
Druk senacki nr
571S

II czytanie odbyło się na 56. pos. Senatu w dniu 11 lutego 2004.
Senat skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
571X

III czytanie odbyło się na 56 pos. Senatu w dniu 12 lutego 2004 r.
Senat odrzucił projekt uchwały w sprawie zapewnienia w gminach pomocy w sporządzaniu przez rolników wniosków mających na celu pozyskanie środków Unii Europejskiej

23.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
przedstawiciel wnioskodawców - senator Andrzej Spychalski
Projekt został wniesiony w dniu 9 stycznia 2004.
Druk senacki nr
575

Projekt w sprawie zmiany Regulaminu Senatu zmierza do osiągnięcia celów:
1.zwolnienie Marszałka i wicemarszałków Senatu z obowiązku członkostwa w komisji stałej,
2. określenia katalogu przeszkód uniemożliwiających senatorom udział w posiedzeniu Senatu, komisji, Zgromadzenia Narodowego lub jego organu, a także w głosowaniu na posiedzeniu Senatu,
3. dostosowania przepisów dotyczących immunitetu senatorskiego do ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 137, poz. 1301)
4. doprecyzowania przepisów dotyczących prawa do użytkowania informacji o działalności Senatu i jego organów, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001. o dostępie do informacji publicznej.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
w dniu 28 stycznia 2004 r.
Druk senacki nr
575S

II czytanie odbyło się na 56. pos. Senatu w dniu 11 lutego 2004.
Senat skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
575X

III czytanie odbyło się na 58 pos. Senatu w dniu 19 marca 2004 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

24.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie transmitowania przez Telewizję Polską obrad Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
przedstawiciel wnioskodawców - senator Krzysztof Jurgiel
Projekt został wniesiony w dniu 5 marca 2004.
Druk senacki nr
625

Ogólnie znany jest problem braku zaufania społecznego do organów władzy państwowej. Kwestia ta dotyczy również organów władzy ustawodawczej. Nawet jeśli ostatnie badania opinii publicznej wskazują, że Senat cieszy się większym zaufaniem niż Sejm. to w dalszym ciągu zaufanie to jest niskie i pozostaje problem upowszechnienia wiedzy o zadaniach i roli Izby Wyższej w porządku konstytucyjnym III Rzeczypospolitej. Brak takiej wiedzy w społeczeństwie jest często źródłem populistycznych ataków wymierzonych w sens istnienia Senatu w systemie władzy ustawodawczej.
Senat od początku III Rzeczypospolitej jest aktywnym uczestnikiem władzy ustawodawczej. Jego kompetencje ustawodawcze skonstruowane są co prawda inaczej niż kompetencje Sejmu, ale jego rola jest szczególnie istotna w procesie tworzenia prawa. Zwłaszcza obecnie kwestia rozpatrzenia przez Senat uchwalonego przez Sejm prawa dostosowującego ustawodawstwo polskie do prawa Unii Europejskiej wymagają ze względu na wagę problemu, szczegółowej prezentacji wszystkich stanowisk opinii publicznej.
Z tego powodu telewizja publiczna powinna w dniach, w których nie prowadzi transmisji obrad Sejmu RP, w tych samych pasmach transmitować obrady Senatu. Wiąże się to ściśle z art. 22 ust.2 ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie z którym jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają naczelnym organom państwowym bezpośrednią prezentację oraz wyjaśnianie polityki państwa.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Kultury i Środków Przekazu
w dniu 11 marca 2004
I czytanie odbyło się 31 marca 2004 r.
Druk senacki nr
625S
Połączone komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 31 marca 2004 r. wnoszą o odrzucenie projektu uchwały
.

II czytanie odbyło się na..62. pos. Senatu w dniu 20 maja 2004.
Senat odrzucił projekt uchwały

 

25.

Projekt uchwały zgłoszony przez komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Jerzy Adamski
Projekt został wniesiony w dniu 2 kwietnia 2004.
Druk senacki nr
656

Niniejszy projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu ma na celu zmianę dotychczasowych i sformułowanie nowych przepisów dotyczących funkcjonowania Senatu i jego organów po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zaproponowane rozwiązania są związane z zakresem podmiotowym i przedmiotowym ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, która weszła w życie 31 marca 2004 r.
1. Powołanie nowej stałej komisji - Komisji Spraw Unii Europejskiej.
2. Rozszerzenie katalogu kompetencji Marszałka Senatu
3. Należy dopisać do zadań Senatu rozpatrywanie informacji Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej.
4. Propozycja zmian dotycząca postępowania z ustawami wykonującymi ustawy uchwalone przez Sejm i przekazane do Senatu w trybie określonym w Konstytucji. Marszałek Senatu kierował je do właściwych komisji, wyznaczając im równocześnie termin na przygotowanie sprawozdania.
5. Modyfikacji wymagają przepisy regulujące tryb postępowania z inicjatywami senackimi w zakresie dotyczącym relacji projektowanych przepisów do prawa Unii Europejskiej.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Kultury i Środków Przekazu

w dniu 2 kwietnia 2004
I czytanie odbyło się 6 kwietnia 2004 r.
Druk senacki nr
656S

II czytanie odbyło się na 60. pos. Senatu w dniu 14 kwietnia 2004.
Senat skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
656X

III czytanie odbyło się na 61 pos. Senatu w dniu kwietnia 2004 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu

26.

Projekt uchwały zgłoszony przez komisję Ustawodawstwa i Praworządności w sprawie polityki karnej w Polsce
przedstawiciel wnioskodawców - senator Teresa Liszcz
Projekt został wniesiony w dniu 19 maja 2004.
Druk senacki nr
710

Raporty Policji, informacje Ministra Sprawiedliwości, a także środki masowego przekazu stale dostarczają informacji o wielkiej liczbie popełnianych w Polsce przestępstw, w tym rosnącej brutalności przestępców - także młodocianych oraz szerokim zakresie przestępczej recedywy. Odpowiedzią większości polityków na te groźne zjawiska jest z reguły żądanie dalszego zaostrzania kar oraz częstego stosowania bezwzględnej kary pozbawienia wolności, a także tymczasowego aresztowania jako środka zapobiegającego uchylaniu się od wymiaru sprawiedliwości. Naprawa tego stanu rzeczy wymaga zmiany polityki karnej. Nowa polityka karna powinna być oparta na idei sprawiedliwości naprawczej, zgodnie z którą postępowanie karne nie koncentruje się na odwecie, lecz zmierza do zadośćuczynienia pokrzywdzonemu i społeczności oraz do poprawy sprawcy.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności, w dniu 20 maja 2004 r.
I czytanie odbyło się 27 maja 2004 r. Druk senacki nr
710s

II czytanie odbyło się na 63. pos. Senatu w dniu 2 czerwca 2004 r.

III czytanie odbyło się na 63. pos. Senatu w dniu 3 czerwca 2004 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie polityki karnej w Polsce

27.

Projekt uchwały zgłoszony przez komisję Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie niezbędnych działań mających na celu przygotowania Polski do integracji europejskiej w obszarze wspierania oraz wykorzystania prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych w gospodarce.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Zbigniew Kruszewski
Projekt został wniesiony w dniu 6 lipca 2004.
Druk senacki nr
750

Strategię Unii Europejskiej w XXI wieku wyznacza m.in. wykorzystanie kapitału intelektualnego i kreatywnych możliwości umysłu ludzkiego, jako podstawy wszelkiego rozwoju. Unia Europejska stawia sobie za cel, żeby Europa już w 2010 roku była najbardziej dynamicznie rozwijającym się obszarem na świecie (Strategia Lizbońska z 2000 roku). Polska powinna - jako przyszły członek Unii - przyjąć tę strategię. Rodzimy potencjał intelektualny stanowić powinien przepustkę do Unii Europejskiej. Polska - aby nie zostać w tyle - musi umieć nazwać własne priorytety rozwojowe.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Nauki, Edukacji i Sportu
w dniu lipca 2004
I czytanie odbyło się 27 lipca 2004 r.
Druk senacki nr
750S

II czytanie odbyło się na 68. pos Senatu w dniu 11 sierpnia 2004.
Senat skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych ora Komisji Nauki, Edukacji i Sportu celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
750X

III czytanie odbyło się na 68. pos. Senatu w dniu 12 sierpnia 2004 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie wspierania oraz wykorzystywania prac naukowo - badawczych i wdrożeniowych w gospodarce.

28.

Projekt uchwały zgłoszony przez senator Annę Kurską w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Anna Kurska
Projekt został wniesiony w dniu 23 lipca 2004.
Druk senacki nr
758

Mija 60 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Senat Rzeczypospolitej Polskiej chyli czoła, składając hołd żołnierzom i harcerzom za podjęcie nierównej bohaterskiej walki, a nade wszystko poległym i ich rodzinom

Projekt skierowany do komisji
- Ustawodawstwa i Praworządności
w dniu 23 lipca 2004
I czytanie odbyło się 27 lipca 2004 r
Druk senacki nr
758S

II czytanie odbyło się na 67. pos. Senatu w dniu 28 lipca 2004 r.

III czytanie odbyło się na 67. pos. Senatu w dniu 29 lipca 2004 r.
Senat podjął
uchwałę w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

29.

Projekt uchwały zgłoszony przez komisję Emigracji i Polaków za Granicą w sprawie powstania pomnika "Macierz - Polonii"
przedstawiciel wnioskodawców - senator Tadeusz Rzemykowski
Projekt został wniesiony w dniu 28 lipca 2004.
Druk senacki nr
769

Pod koniec 2002 roku zrodziła się społeczna inicjatywa wybudowania w Warszawie Pomnika Emigranta Polskiego.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, sprawujący historyczny patronat nad Polonią i Polakami za granicą uważa za swój obowiązek wsparcie działań w celu wybudowania w Warszawie pomnika wdzięczności naszym rodakom na świecie pod nazwą "Macierz - Polonii"

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Emigracji i Polaków za Granicą
w dniu 28 lipca 2004 r.
I czytanie odbyło się 11 sierpnia 2004 r
Druk senacki nr
769S

II czytanie odbyło się na 69. pos. Senatu w dniu 30 września 2004 r.

III czytanie odbyło się na 69. pos. Senatu w dniu 30 września 2004.
Senat podjął
uchwalę w sprawie powstania pomnika "Macierz - Polonii".

30.

Projekt uchwały zgłoszony przez senatora Sławomira Izdebskiego w sprawie wycofania Polskich Sił Zbrojnych z Iraku
przedstawiciel wnioskodawców - senator Sławomir Izdebski
Projekt został wniesiony w dniu 27 sierpnia 2004 r.
Druk senacki nr
780

 

Projekt skierowany do komisji:
Ustawodawstwa i Praworządności,
- Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 30 sierpnia 2004 r.
I czytanie odbyło się 13 października 2004 r.
druk senacki nr
780S

   

31.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie 65. rocznicy utworzenia państwa podziemnego
przedstawiciel wnioskodawców - senator Olga Krzyżanowska
Projekt został wniesiony w dniu 28 września 2004.
Druk senacki nr
802

 

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
w dniu 28 września 2004 r.
I czytanie odbyło się 29 września 2004 r.
druk senacki nr
802S

II czytanie odbyło się na 69 pos. Senatu w dniu 30 września 2004 r.

III czytanie odbyło się na 69 pos. Senatu w dniu 30 września 2004.
Senat podjął
uchwałę w sprawie 65 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

32.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
przedstawiciel wnioskodawców - senator Krzysztof Szydłowski
Projekt został wniesiony w dniu 6 października 2004.
Druk senacki nr
806

 

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Publicznego
w dniu 6 października 2004
I czytanie odbyło się 3 listopada 2004 r.
druk senacki nr
806S

II czytanie odbyło się na 72. pos. Senatu w dniu 17 listopada 2004 r.
Senat skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, ora Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.

III czytanie odbyło się na. posiedzeniu 74. pos. Senatu w dniu 16 grudnia 2004 r.
Senat odrzucił projekt uchwały

33.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
przedstawiciel wnioskodawców - senator Jerzy Adamski
Projekt został wniesiony w dniu 15 października 2004.
Druk senacki nr
811

 

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Publicznego
w dniu 15 października 2004
I czytanie odbyło się 3 listopada 2004 r.
druk senacki nr
811W
Wnioskodawcy wycofali projekt uchwały

   

34.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie wyborów prezydenckich na Ukrainie
przedstawiciel wnioskodawców - senator Olga Krzyżanowska
Projekt został wniesiony w dniu 16 listopada 2004.
Druk senacki nr
828

 

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Spraw Zagranicznych
w dniu 17 listopada 2004 r.
Wnioskodawcy wycofali projekt ustawy
druk senacki nr
828W

   

35.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie zapewnienia swobód obywatelskich w związku z wyborami prezydenckimi na Ukrainie
przedstawiciel wnioskodawców - senator Anna Kurska
Projekt został wniesiony w dniu 25 listopada 2004 r.
Druk senacki nr
840

 

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Spraw Zagranicznych
w dniu 25 listopada 2004 r.
I czytanie odbyło się 1 grudnia 2004 r.
druk senacki nr
840S

II czytanie odbyło się na.72. pos. Senatu w dniu 17 listopada 2004.
Senat skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, oraz Komisji Spraw Zagranicznych
celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
840X

III czytanie odbyło się na. 73.pos.Senatu w dniu 3 grudnia 2004 r..
Senat podjął
uchwałę w sprawie zapewnienia swobód obywatelskich w związku z wyborami prezydenckimi na Ukrainie

36.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sześćdziesiątą rocznicę oswobodzenia KL Auschwitz
przedstawiciel wnioskodawców - senator Aleksandra Koszada
Projekt został wniesiony w dniu 25 stycznia 2005 r.
Druk senacki nr
879

 

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
w dniu 26 stycznia 2005 r.
I czytanie odbyło się 1 lutego 2005 r
druk senacki nr
879S

II czytanie odbyło się na.76.pos. Senatu w dniu 2 lutego 2005 r.

III czytanie odbyło się na. 76.pos. Senatu w dniu 3 lutego 2005 r.
Senat podjął
uchwałę w sześćdziesiąta rocznicę oswobodzenia obozu koncentracyjnego Auschwitz - Birkenau.

37.

Projekt uchwały zgłoszony przez senatora Jerzego Suchańskiego w 85. rocznicę uroczystości zaślubin Polski z morzem.
Projekt został wniesiony w dniu 27 stycznia 2005 r.
Do reprezentowania w pracach nad tym projektem uchwały upoważniona jest senator Czesława Christowa
Druk nr
880

 

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Skarbu Państwa i Infrastruktury
w dniu 28 stycznia 2005
I czytanie odbyło się 1 lutego 2005 r.
druk senacki nr
880S

II czytanie odbyło się na. 76.pos. Senatu w dniu 2 lutego 2005 r.

III czytanie odbyło się na. 76.pos. Senatu w dniu 3 lutego 2005 r.
Senat podjął
uchwałę w osiemdziesiątą piątą rocznicę uroczystości zaślubin Polski z morzem.

38.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sześćdziesiątą. rocznicę walk o Wał Pomorski.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Witold Gładkowski
Projekt został wniesiony w dniu 7 lutego 2005 r.
Druk senacki nr
883

Mija 60. rocznica krwawych zmagań Wojska Polskiego walczącego wraz z Armią Radziecką o przełamanie umocnień Wału Pomorskiego. To jedna z najkrwawszych bitew II wojny światowej jaka została stoczona na Pomorzu Zachodnim. Zadecydowała ona w znacznej mierze o utworzeniu drogi do operacji berlińskiej, a w konsekwencji skróceniu II wojny światowej w Europie.
W przededniu obchodów 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej, przypomnienie naszego żołnierskiego czynu z tego czasu jest obywatelskim i patriotycznym obowiązkiem. Szczególnie nam senatorom RP godzi się przypominać o tych faktach historycznych, które zadecydowały o powrocie Ziemi Zachodniopomorskich do Macierzy.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 7 lutego 2005.
I czytanie odbyło się 2005 r.
druk senacki nr
883S

II czytanie odbyło 78. pos. Senatu w dniu 16 marca 2005 r.
Senat skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego
celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
883X

III czytanie odbyło 78.pos. Senatu w dniu 17 marca 2005 r.
Senat podjął
uchwałę w sześćdziesiątą. rocznicę walk o Wał Pomorski.

39.

Projekt uchwały zgłoszony przez senatora Grzegorza Matuszaka w 500. rocznicę urodzin Mikołaja Reja ojca piśmiennictwa polskiego.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Grzegorz Matuszak
Projekt został wniesiony w dniu 10 lutego 2005 r.
Druk senacki nr
884

W dniu 4 lutego 2005 r. minęła 500 rocznica urodzin Mikołaja Reja z Nagłowic, ojca piśmiennictwa polskiego, twórcy zaliczonego do narodowego panteonu kultury staropolskiej. Był jednym z najpłodniejszych pisarzy dawnej Polski, który stworzył i rozpowszechnił przystępną dla ogółu ziemiaństwa książkę polską, założył podwaliny pod polski język literacki, a dla potomnych zostawił interesujący obraz życia i poglądów swej epoki.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddając hołd ojcu piśmiennictwa polskiego w 500 rocznicę jego urodzin, swą uchwałą pragnie zwrócić uwagę obywateli na nieprzemijające wartości dzieła Mikołaja Reja, potrzebę upowszechniania znajomości jego twórczości oraz konieczności szacunku dla wielkiej tradycji polskiej literatury i kultury.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Kultury i Środków Przekazu
w dniu 10 lutego 2005
I czytanie odbyło się 16 lutego 2005 r.
druk senacki nr
884S

II czytanie odbyło 77. pos. Senatu w dniu 17 lutego 2005 r.

III czytanie odbyło 77. pos. Senatu w dniu 18 lutego 2005 r.
Senat podjął
uchwałę w 500.rocznicę urodzin Mikołaja Reja ojca piśmiennictwa polskiego .

40.

Projekt uchwały zgłoszony przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą w sprawie uczczenia pamięci wielkiego Polaka Stanisława Staszica.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Tadeusz Rzemykowski
Projekt został wniesiony w dniu 17 lutego 2005 r.
Druk senacki nr
886

Stanisław Wawrzyniec Staszic zasłynął w świadomości Polaków nie tylko jako filozof, ksiądz, działacz polityczny i oświatowy, lecz również jako uczony, geolog i geograf oraz filantrop. Cały swoim życiem dowiódł, że wart jest miana wielkiego Polaka i patrioty

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Emigracji i Polaków za Granicą
w dniu 17 lutego 2005
I czytanie odbyło się 15 marca 2005 r.
druk senacki nr
886S

II czytanie odbyło się na 78. pos. Senatu w dniu 16 marca 2005 r.
Senat skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, oraz Komisji Emigracji i Polaków za Granicą
celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
886X

III czytanie odbyło 78.pos. Senatu w dniu 17 marca 2005 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie uczczenia pamięci wielkiego Polaka Stanisława Staszica

41.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie utworzenia Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi
przedstawiciel wnioskodawców - senator Krystyna Sienkiewicz
Projekt został wniesiony w dniu 17 lutego 2005 r.
Druk senacki nr
887

Od 1937 roku istnieje w Łodzi szpital, który powstał dzięki składkom kombatantów i żołnierzy Wojska Polskiego. Przez okres prawie 70 lat Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi był Szpitalem Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej, który zaznaczył swój istotny wkład w rozwój polskiej myśli medycznej najwyższej klasy.

Idea Centralnego Szpitala Weteranów cieszy się oczywistym poparciem licznych organizacji zrzeszających kombatantów, m.in. Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Porozumienia Kombatantów i Organizacji Niepodległościowych. Swoją zdecydowaną aprobatę wyraziła także Wojskowa Izba Lekarska.
Powołanie Centralnego Szpitala Weteranów pozwoli zapewnić kombatantom, byłym i obecnym żołnierzom armii polskiej opiekę medyczną na najwyższym poziomie.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego
- Polityki Społecznej i Zdrowia
w dniu 17 lutego 2005 r.
I czytanie odbyło się 15 marca 2005 r.
druk senacki nr
887S

II czytanie odbyło się na.78.pos. Senatu w dniu 16 marca 2005 r.
Senat skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
887X

III czytanie odbyło 78. pos. Senatu w dniu 17 marca 2005 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie utworzenia Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi

42.

Projekt rezolucji zgłoszony przez senatora Krzysztofa Jurgiela w sprawie oceny i postulatów dotyczących Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013 oraz innych rządowych dokumentów programowych na lata 2007 - 2013 w zakresie polityki regionalnej dotyczącej tzw. Ściany Wschodniej (województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko - mazurskiego).
przedstawiciel wnioskodawców - senator Krzysztof Jurgiel
Projekt został wniesiony w dniu 24 marca 2005.
Druk senacki nr
915

Trwają obecnie konsultacje społeczne nad wstępnym projektem Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013. W związku z Narodowym Planem Rozwoju trwają również prace nad aktualizacją Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. W założeniach obu tych dokumentów widać wyraźnie, że większość środków finansowych przyznawana będzie regionom lepiej rozwiniętym ekonomicznie. Województwa składające się na tzw. "ścianę wschodnią", czyli Podlaskie, Lubelskie, Warmińsko - Mazurskie i Podkarpackie, w dalszym ciągu są lekceważone.
Wszystkie postulowane w rezolucji działania zmierzające do realizacji podstawowego celu polityki regionalnej Unii Europejskiej, jakim jest zmniejszanie i usuwanie dysproporcji między regionami

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 24 marca 2005 r.
I czytanie odbyło się 17 i 18 maja 2005 r.
druk senacki
915/921S

II czytanie odbyło się na 82. pos. Senatu w dniu 2 czerwca 2005 r.
Senat skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
915/921X

III czytanie odbyło się na 82. pos. Senatu w dniu 3 czerwca 2005 r.
Senat podjął rezolucję w sprawie postulatów dotyczących Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013 oraz innych rządowych dokumentów programowych na lata 2005 - 2013 w zakresie polityki regionalnej dotyczącej województw zagrożonych marginalizacją

43.

Projekt uchwały zgłoszony przez senator Teresę Liszcz w 65 rocznicę Zbrodni Katyńskiej
przedstawiciel wnioskodawców - senator Teresa Liszcz
Projekt został wniesiony w dniu 24 marca 2005.
Druk senacki nr
916

 

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
w dniu 24 marca 2005 r.
I czytanie odbyło się 30 marca 2005 r.
druk senacki nr
916s

II czytanie odbyło się na. 79 pos. Senatu w dniu 1 kwietnia 2005 r.

III czytanie odbyło się na. 79. pos. Senatu w dniu 1 kwietnia 2005 r,.
Senat podjął
uchwałę w 65 rocznicę Zbrodni Katyńskiej

44.

Projekt uchwały zgłoszony przez senatora Wiesława Pietrzaka w 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej
przedstawiciel wnioskodawców - senator

Wiesław Pietrzak
Projekt został wniesiony w dniu 7 kwietnia 2005.
Druk senacki nr
920

Ofiara poniesiona przez Polskę w latach II wojny światowej, wkład żołnierza polskiego w zwycięstwo koalicji antyfaszystowskiej wymagają należnego uczczenia i uhonorowania. Wyrazem czci i hołdu wobec wszystkich, którzy przyczynili się do zwycięstwa nad zbrodniczym faszyzmem, jest uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 11 kwietnia 2005 r.
I czytanie odbyło się 26 kwietnia 2005 r.
druk senacki nr
920S

II czytanie odbyło się na. 80. pos. Senatu w dniu 27 kwietnia 2005 r.
Senat skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
920X

III czytanie odbyło się na. 80.pos. Senatu w dniu 28 kwietnia 2005 r.
Senat podjął
uchwałę w 60 rocznicę zakończenia II wojny światowej.

45.

Projekt rezolucji zgłoszony przez senatora Janusza Lorenza w sprawie oceny i postulatów dotyczących Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013 oraz innych rządowych dokumentów programowych na lata 2005 - 2013 w zakresie polityki regionalnej dotyczącej wschodniej Polski (województw: warmińsko - mazurskiego podlaskiego lubelskiego i podkarpackiego).
przedstawiciel wnioskodawców - senator

Janusz Lorenz
Projekt został wniesiony w dniu 13 kwietnia 2005. r.
Druk senacki nr
921

Trwają obecnie konsultacje społeczne nad wstępnym projektem Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013. W związku z Narodowym Planem Rozwoju trwają również prace nad aktualizacją Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. W założeniach obu tych dokumentów widać wyraźnie, że większość środków finansowych przyznawana będzie regionom lepiej rozwiniętym ekonomicznie. Województwa składające się na wschodnią część Polski, czyli warmińsko - mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie, w dalszym ciągu są lekceważone. Wszystkie postulowane w rezolucji działania zmierzające do realizacji podstawowego celu polityki regionalnej Unii Europejskiej, jakim jest zmniejszanie i usuwanie dysproporcji między regionami.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
w dniu 14 kwietnia 2005 r.
w dniu 14 kwietnia 2005 r.
I czytanie odbyło się I czytanie odbyło się 17 i 18 maja 2005 r.
druk senacki nr
915/921S

II czytanie odbyło się na 82.pos.Senatu w dniu 2 czerwca 2005 r.
Senat skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty
Druk senacki nr
915/921X

III czytanie odbyło się na 82.pos. Senatu w dniu 3 czerwca 2005 r.
Senat podjął rezolucję w sprawie postulatów dotyczących Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013 oraz innych rządowych dokumentów programowych na lata 2005 - 2013 w zakresie polityki regionalnej dotyczącej województw zagrożonych marginalizacją.

46.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 3 grudnia 2004 r.
przedstawiciel wnioskodawców - senator
Kazimierz Jaworski
Projekt został wniesiony w dniu 28 kwietnia 2005.
Druk senacki nr
942

Zgodnie z art.119 ust. 4 Konstytucji wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego w Sejmie do czasu zakończenia drugiego czytania projektu. Projekt ustawy o rejestrowanych związkach między osobami tej samej płci jest skierowany do pierwszego czytania.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Polityki Społecznej i Zdrowia
w dniu 29 kwietnia 2005 r.
I czytanie odbyło się 17 maja 2005 r.
druk senacki nr
942s

II czytanie odbyło się na 82. pos. Senatu w dniu 2 czerwca 2005 r.
Senat skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty
Druk senacki nr
942X

III czytanie odbyło się na 82. pos. Senatu w dniu 3 czerwca 2005 r.
Senat odrzucił projekt uchwały w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu 3 grudnia 2004 r.

47

Projekt rezolucji zgłoszony przez senatorów: Andrzeja Anulewicza, Henryka Dzido i Sławomira Izdebskiego w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podróżujących do Stanów Zjednoczych Am,eryki Północnej.
przedstawiciel wnioskodawców - senator

Sławomir Izdebski
Projekt został wniesiony w dniu 3 czerwca 2005.
Druk senacki nr
965

W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej, amerykańskie prawo dotyczące polityki wizowej powoduje, że są gorsi od wszystkich pozostałych obywateli Unii Europejskiej. Posiadamy wspólny europejski paszport, możemy przemieszczać się po całej Europie, traktowani jako jej obywatele na równych prawach. Jednak jesteśmy obywatelem gorszym, bo nie jesteśmy obywatelem mogącym do Stanów Zjednoczonych przemieszczać się na takiej samej zasadzie jak każdy innych obywatel Unii Europejskiej.
Polacy mają moralne prawo do tego, żeby być traktowani w sposób podobny jak obywatele innych krajów.
Kraje, które są sojusznikami, które wspólnie zaangażowane są w budowie bezpieczeństwa światowego, jednoczą się tam są prawa człowieka i obywatela winny się wspierać i opierać swoje stosunki zgodnie z obowiązującą na świecie formułą wzajemności.
Dlatego zwracamy się do władz Stanów Zjednoczonych Ameryki o zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Spraw Zagranicznych
w dniu czerwca 2005
druk senacki nr
965S

II czytanie odbyło się na. 86.pos. Senatu w dniu 20 lipca 2005 r.

II czytanie odbyło się na 86. pos. Senatu w dniu 20 lipca 2005 r.
Senat podjął
rezolucję w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podróżujących do Stanów Zjednoczonych Ameryki w celach turystycznych na okres do 90 dni.

48.

Projekt uchwały zgłoszony przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą dotyczącej sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Anna Kurska
Druk senacki nr
1073

W ostatnim czasie władze Białorusi zwiększyły zakres i stopień represji wobec wielu Polaków tam mieszkających, szczególnie wobec członków i działaczy Związku Polaków na Białorusi.

Projekt skierowany do komisji:
Ustawodawstwa i Praworządności,
Spraw Zagranicznych
- Emigracji i Polaków za Granicą
w dniu 27 lipca 2005
I czytanie odbyło się 28 lipca 2005
druk senacki
1073S

II czytanie odbyło się na. 87. pos. Senatu w dniu 28 lipca 2005 r.

III czytanie odbyło się na. 87. pos. Senatu w dniu 28 lipca 2005 r.
Senat podjął
uchwałę dotycząca sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi