Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Romana Edwarda Ludwiczuka,

VI kadencja

 • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra budownictwa w sprawie nałożenia na gminy obowiązku dostarczania mieszkań socjalnych pod wyroki eksmisyjne i wypłaty odszkodowań (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie likwidowania barier dla niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra budownictwa w sprawie dostosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie emigracji kadry medycznej (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie systemu szkolnictwa zawodowego (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie sytuacji przedsiębiorstw budowlanych (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (odpowiedź, odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie opłat skarbowych pobieranych za wydawanie zezwoleń na prowadzenie aptek (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie standaryzacji środowiskowych domów samopomocy (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie nielegalnego składowiska odpadów na terenie gminy Boguszów Gorce (odpowiedź, odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie opłaty sądowej w formie przelewów (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie opłat za zezwolenie na prowadzenie apteki (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 14 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie emisji gazu (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie przejścia granicznego Tłumaczów - Otovice (odpowiedź1), (odpowiedź2).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie skutków działania art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego (DzU z 2000 r., nr 19, poz. 239) o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie obniżenia cen podręczników (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 25 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych zabezpieczeń przeciwpowodziowych (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie systemu wychowania fizycznego na poziomie szkolnym (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie stanu technicznego infrastruktury dróg kolejowych na obszarze województwa dolnośląskiego (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie zminimalizowania różnic rozwojowych w regionach nazywanych umownie ścianą wschodnią (odpowiedź).

 • 14. Posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie oceny skutków dla budżetu wprowadzenia vatowskich grup podatkowych (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie emigracji zarobkowej i bezrobocia (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie branży węgla kamiennego (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 24 maja 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie odpowiedzi ministra edukacji narodowej na oświadczenie dotyczące obniżenia cen podręczników (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 20 kwietnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dofinansowania pracodawców na rzecz niepełnosprawnych pracowników (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie obniżki cen podręczników szkolnych (odpowiedź).
 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie wykreślenia Uzdrowiska Szczawno-Jedlina z listy uzdrowisk wyłączonych z prywatyzacji (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zasad działania aptek (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie informacji o zmianach polegających na wprowadzeniu jednego terminu zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży we wszystkich województwach (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie europejskiej biblioteki elektronicznej (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie realizacji programu EQUAL (list ministra gospodarki do ministra rozwoju regionalnego) (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie finansowania zadań oświatowych małych gmin miejskich (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 15 listopada 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki dotyczące wykorzystania funduszy strukturalnych UE na walkę z bezrobociem i wykluczeniem społecznym (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 15 listopada 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu i budownictwa dotyczące sprawy kontynuacji budowy zachodniego odcinka obwodnicy wałbrzyskiej (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 15 listopada 2005 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad dotyczące sprawy kontynuacji budowy zachodniego odcinka obwodnicy wałbrzyskiej.