Ostatnia zmiana pliku: 21.10.2003 r.

WYKAZ UCHWAŁ

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V kadencja

w 2002 r.

Numer
posiedzenia

Nazwa uchwały Senatu

Uwagi

31. pos.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn

 

31. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych

Z poprawkami

31. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Lublinie nazwy "Akademia Medyczna w Lublinie imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego"

Bez poprawek

31. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych

Z poprawkami

31. pos.

Uchwała w sprawie zwiększania sprawności administracji publicznej

Z poprawkami

31. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne

Bez poprawek

31. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej

Bez poprawek

31. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych

Z poprawką

31. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Bez poprawek

31. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o waloryzacji emerytur i rent w 2003 r. oraz o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bez poprawek

31. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty

Z poprawkami

31. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Z poprawkami

31. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Z poprawkami

31. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych

Bez poprawek

30. pos.

Uchwała w sprawie ustawy budżetowej na rok 2003

Z poprawkami

30. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym

Bez poprawek

30. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Bez poprawek

30. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

Bez poprawek

30. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych

Bez poprawek

30. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

Bez poprawek

30. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o organizacji rynku biopaliw ciekłych oraz biokomponentów do ich produkcji

Z poprawkami

30. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

30. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego

Z poprawką

30. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych

Z poprawkami

30. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu dróg publicznych

Z poprawką

30. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości

Z poprawką

30. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

Z poprawką

30. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach, ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej oraz ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw

Z poprawkami

30. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

Bez poprawek

30. pos.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

Bez poprawek

30. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne

Bez poprawek

30. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Z poprawkami

29. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Bez poprawek

29. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o świadczeniu usług ratownictwa medycznego

Z poprawkami

29. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostkach im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Z poprawkami

29. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Z poprawkami

29. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

29. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy

Bez poprawek

29. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego

Bez poprawek

29. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS)

Bez poprawek

29. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw

Bez poprawek

29. pos.

Uchwała w osiemdziesiątą rocznicę restytucji Senatu Rzeczypospolitej

 

28. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rządowej w województwie i ustawy o samorządzie powiatowym

Bez poprawek

28. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego

Z poprawkami

28. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

28. pos.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy

Z poprawką

28. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Bez poprawek

27. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych ustaw

Bez poprawek

27. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

27. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Z poprawkami

27. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006"

Z poprawką

27. pos.

Uchwała w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych

 

27. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o podatku leśnym

Bez poprawek

27. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

Bez poprawek

27. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

Z poprawką

27. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Bez poprawek

27. pos.

Uchwała sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

Bez poprawek

27. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym

Bez poprawek

27. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

Bez poprawek

27. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

Bez poprawek

27. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

Bez poprawek

27. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001 - 2006

Bez poprawek

27. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o giełdach towarowych

Bez poprawek

26. pos.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

 

26. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Z poprawkami

26. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich

Z poprawkami

26. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw

Z poprawkami

26. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Bez poprawek

25. pos.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

 

25. pos.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

 

25. pos.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji

 

25. pos.

Uchwała w sprawie projektu uchwały w 20 rocznicę tragicznych wydarzeń w Lubinie

 

25. pos.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawę o działalności gospodarczej

Bez poprawek

25. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Z poprawkami

25. pos.

Uchwała w sprawie o jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu oraz o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa i ustawy - Kodeks karny skarbowy

Bez poprawek

25. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o organizacji rynku rybnego oraz o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim

Z poprawkami

25. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

Z poprawkami

25. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym

Z poprawkami

25. pos.

Uchwała w sprawie o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą

Bez poprawek

25. pos.

Uchwała w sprawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Bez poprawek

25. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r

Bez poprawek

25. pos.

Uchwała w sprawie ustawy ratyfikacji Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich

Bez poprawek

25. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców

Bez poprawek

25. pos.

Uchwała w sprawie ustawy ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r

Bez poprawek

25. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących
funkcje publiczne

Bez poprawek

25. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

Bez poprawek

25. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

Bez poprawek

25. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r.

Bez poprawek

25. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej dnia 21 listopada 2000 r. we Frankfurcie nad Odrą

Bez poprawek

25. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Z poprawkami

25. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

Z poprawkami

25. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch"

Z poprawką

25. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Z poprawkami

25. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych

Z poprawkami

24. pos.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw oraz ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

Bez poprawek

24. pos.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy - Prawo wodne

 

24. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy - Prawo o miarach

Bez poprawek

24. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy

Z poprawką

24. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Bez poprawek

24. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

Bez poprawek

24. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

Z poprawkami

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o normalizacji

Z poprawkami

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

Z poprawkami

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o systemie oceny zgodności

Z poprawkami

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

Z poprawkami

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza

Z poprawkami

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Z poprawkami

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Z poprawkami

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych

Z poprawkami

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Z poprawkami

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o produktach biobójczych

Z poprawkami

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Z poprawkami

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bez poprawek

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bez poprawek

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych

Bez poprawek

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej

Bez poprawek

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu

Bez poprawek

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

Bez poprawek

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową

Bez poprawek

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów

Bez poprawek

23. pos.

Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej

 

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o napojach spirytusowych

Z poprawkami

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

Z poprawką

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

Z poprawkami

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Z poprawkami

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Bez poprawek

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bez poprawek

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw

Bez poprawek

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bez poprawek

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych

Bez poprawek

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe

Bez poprawek

23. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Bez poprawek

22. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych

Z poprawkami

22. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych ustaw.

Z poprawkami

22. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego

Bez poprawek

22. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Bez poprawek

22. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru

Bez poprawek

22. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych

Bez poprawek

21.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

Z poprawkami

21.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Z poprawkami

21.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Z poprawkami

21.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Z poprawkami

21.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców

Z poprawkami

21.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Z poprawką

21.pos.

Uchwała w sprawie ustawy - Prawo dewizowe

Z poprawkami

21.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw

Z poprawkami

21.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

Z poprawkami

21.pos.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje publiczne

 

21.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Bez poprawek

21.pos.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

Bez poprawek

21.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Szóstego Protokołu do Porozumienia Ogólnego w sprawie Przywilejów i Immunitetów Rady Europy, sporządzonego dnia 5 marca 1996 r. w Strasburgu

Bez poprawek

21.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu nr 7 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzonego dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu

Bez poprawek

21.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne

Z poprawkami

20.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Odrzucona

20.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

Bez poprawek

20.pos.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

 

20.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw

Z poprawkami

20.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Z poprawkami

20.pos.

Uchwała w dwusetną rocznicę urodzin Ignacego Domeyki

 

20.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Z poprawkami

20.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Bez poprawek

20.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej

Z poprawkami

20.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Bez poprawek

20.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o uznaniu części Półwyspu Helskiego za obszar szczególnie ważny dla obrony kraju

Z poprawkami

19. pos.

Uchwała w sprawie ustawy - Prawo lotnicze

Z poprawkami

19. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

Z poprawkami

19. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Z poprawkami

19. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Z poprawkami

19. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Z poprawkami

19. pos.

Uchwała w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej

 

19. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych

Bez poprawek

19. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks celny

Bez poprawek

19. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Bez poprawek

19. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych

Z poprawkami

19. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Z poprawką

19. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół

Bez poprawek

19. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym

Z poprawkami

19. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej i ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej

Bez poprawek

19. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektórych innych

Bez poprawek

18. pos.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne

 

18. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

Z poprawkami

18. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o Polskiej Konfederacji Sportu

Z poprawkami

18. pos.

Uchwała w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności

 

18. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Z poprawkami

18. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Rzecząpospolitą Polską w sprawie uczestnictwa Polski w Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji

Bez poprawek

18. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji

Bez poprawek

18. pos.

Uchwała sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Bez poprawek

18. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Z poprawkami

18. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych

Z poprawkami

18. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Z poprawkami

18. pos.

Uchwała w związku z 80 - tą rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski

 

18. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

Z poprawką

18. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Z poprawkami

17. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

Z poprawkami

17. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bez poprawek

17. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Z poprawkami

17. pos.

Uchwała w sprawie ustawy ostanie wyjątkowym

Z poprawkami

17. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Bez poprawek

16. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia

Z poprawkami

16. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza

Bez poprawek

16. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawy o Policji, ustawy o cudzoziemcach i ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw

Z poprawkami

16. pos.

Uchwała w sprawie podatku VAT w budownictwie

 

16. pos.

Zmiana w składzie komisji

 

16. pos.

Uchwała w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na powołanie Ewy Kuleszy na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

15. pos.

Uchwała w sprawie Polityki Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą

 

14. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności

Z poprawkami

14. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii

Bez poprawek

14. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 roku

Bez poprawek

13. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o stanie klęski żywiołowej

Z poprawkami

13. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Z poprawką

13. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o Radiofonicznym Ośrodku Nadawczym w Konstantynowie

Bez poprawek

13. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości

Bez poprawek

13. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

Bez poprawek

13. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw

Bez poprawek

13. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, podpisanej w Wilnie
dnia 14 września 1997 r.

Bez poprawek

12. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Bez poprawek

12. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą

Bez poprawek

12. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobach Medycznych i Produktów Biobójczych

Bez poprawek

12. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji

Bez poprawek

12. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Bez poprawek

12. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o europejskich radach zakładowych oraz sposobach informowania pracowników i konsultacji z pracownikami w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym

Z poprawkami

12. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o paszportach

Z poprawkami

12. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji.

Bez poprawek

12. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisanej w Orawskim Hradzie dnia 20 września 2001 r.

Bez poprawek

11. pos.

Uchwała w sprawie ustawy budżetowej na rok 2002

Z poprawkami

11. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji

Z poprawkami

11. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Z poprawkami

10. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Polskim Rejestrze Statków

Z poprawkami

10. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Z poprawkami

10. pos.

Zmiany w składzie komisji senackiej

 

10. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Bez poprawek

9. pos.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

 

9. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

Z poprawkami

9. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw

Z poprawkami

8. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Z poprawkami

8. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

Z poprawkami

8. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Z poprawkami

8. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym

Z poprawkami

7. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego

Bez poprawek

7. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw

Bez poprawek

7. pos.

Uchwała w 20. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

 

7. pos.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą

 

  Uchwała w sprawie ustawy zawierającej przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej