Ostatnia zmiana pliku: 18.12.2003 r.

WYKAZ UCHWAŁ

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V kadencja

w 2003 r.

Numer
posiedzenia

Nazwa uchwały Senatu

Uwagi

52. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Z poprawkami

52. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

Z poprawkami

52. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny

Z poprawką

52. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Z poprawkami

52. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej

Bez poprawek

52. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne

Bez poprawek

52. pos.

Uchwała w sprawie ustawy uchylającej ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

Bez poprawek

51. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r.

Bez poprawek

51. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Z poprawkami

51. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Z poprawką

51. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

Z poprawkami

51. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

Z poparwkami

51. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Z poprawką

51. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie innych ustaw

Z poprawkami

51. pos.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Bez poprawek

51. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz o zmianie innych ustaw

Z poprawkami

51. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

Z poprawką

51. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Z poprawkami

51. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Z poprawkami

51. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o doświadczeniach na zwierzętach

Z poprawkami

51. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Dziką Orlicę w przejściu granicznym Mostowice - Orlicke Zahori, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 2002 r.

Bez poprawek

51. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r.

Bez poprawek

51. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ochronie roślin

Z poprawkami

50. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Z poprawkami

50. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

Z poprawkami

50. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw

Bez poprawek

50. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

Z poprawkami

50. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski, ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim

Z poprawką

50. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

50. pos.

Uchwała sprawie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

Z poprawkami

50. pos.

Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Henryka Stokłosy

 

50. pos.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackiej

 

49.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Z poprawkami

49.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o służbie zastępczej

Z poprawkami

49.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

49.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Bez poprawek

49.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Z poprawkami

49.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

Z poprawkami

49.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Z poprawkami

49.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Z poprawkami

48. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw

Z poprawkami

48. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Z poprawkami

48. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Z poprawkami

48. pos.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

 

48. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

Z poprawkami

48. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Z poprawkami

48. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych

Z poprawkami

48. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o giełdach towarowych oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

48. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

48. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o nowym połączeniu polskiej drogi krajowej nr 78 i czeskiej drogi I/58 oraz o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Odrę w rejonie Chałupek i Bohumina, sporządzonej w Katowicach dnia 25 sierpnia 2001 r.

Bez poprawek

48. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów, podpisanej w Warszawie dnia 26 marca 2003 r.

Bez poprawek

48. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 19 listopada 1998 r.

Bez poprawek

48. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo przewozowe oraz ustawy o żegludze śródlądowej

Bez poprawek

48. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o odchodach jednostek samorządu terytorialnego

Z poprawkami

48. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

48. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Z poprawkami

48. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

47. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

Z poprawkami

47. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji

Z poprawkami

47. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

47. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

Bez poprawek

47. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach

Z poprawkami

47. pos.

Uchwała w prawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

Bez poprawek

47. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych

Bez poprawek

47. pos.

Uchwała w dwudziestą piątą rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II

Bez poprawek

46. pos.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Z poprawkami

46. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej

Z poprawkami

46. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Z poprawkami

46. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Z poprawkami

46. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru

Z poprawkami

46. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Z poprawkami

46. pos.

Uchwala w sprawie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

Z poprawkami

46. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Ankarze dnia 29 sierpnia 1931 r.

Bez poprawek

46. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o ekstradycji

Bez poprawek

46. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003

Bez poprawek

46. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r.

Bez poprawek

46. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym art. 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r. wraz z protokołami stanowiącymi jej integralną część

Bez poprawek

46. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Konfederacji Sportu

Bez poprawek

46. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2003 

Bez poprawek

46. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców

Bez poprawek

46. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

Bez poprawek

46. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Bez poprawek

46. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

Bez poprawek

46. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Bez poprawek

46. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych

Bez poprawek

45 pos.

Uchwala Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

45 pos.

Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw

Z poprawkami

45 pos.

Uchwala Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

45 pos.

Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości.

 

45 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie felczera

Z poprawkami

45 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu i niektórych innych ustaw

Z poprawkami

45 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Dodatkowego Protokołu do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, z dnia 13 października 1995 r.

 

45 pos.

Uchwała w sprawie projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy

 

45 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.

Bez poprawek

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz o zmianie innych ustaw

Z poprawkami

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

Z poprawkami

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Z poprawkami

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Z poprawkami

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Z poprawkami

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

Z poprawkami

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych

Z poprawkami

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji

Z poprawkami

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej

Z poprawkami

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bez poprawek

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych ustaw

Z poprawkami

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane

Senat odrzucił ustawę

44 pos.

Uchwala w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa, o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Z poprawkami

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców

Z poprawkami

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

44 pos.

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci wielkiego Polaka Mikołaja Kopernika, jednego z największych uczonych w historii świata

 

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Słowenii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

Bez poprawek

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Rumunii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

Bez poprawek

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Bułgarii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

Bez poprawek

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Słowackiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

Bez poprawek

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Litewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

Bez poprawek

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Łotewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r

Bez poprawek

44 pos.

Uchwala w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Estońskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

Bez poprawek

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bez poprawek

44 pos.

Uchwala w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne

Z poprawką

44 pos.

Uchwala w sprawie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Bez poprawek

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo probiercze

Z poprawkami

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Z poprawkami

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Bez poprawek

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Bez poprawek

44 pos.

Uchwała w sprawie ustawy o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych

Bez poprawek

43. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o spłacie pożyczek udzielonych w 2000 r. kasom chorych z budżetu państwa

Z poprawkami

43. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

43. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

43. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Z poprawkami

43. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Z poprawką

43. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

Z poprawkami

43. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy

Z poprawkami

43. pos.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

 

43. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Bez poprawek

43. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

Bez poprawek

43. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw

Bez poprawek

43. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o rencie socjalnej

Bez poprawek

43. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Bez poprawek

42. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim

Z poprawkami

42. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

Z poprawkami

42. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Konfederacją Szwajcarską oraz Republiką Austrii w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) w Wiedniu, podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. zmienionego Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską dnia 27 marca 1996 r. w sprawie zmiany i przedłużenia Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD oraz Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD

Bez poprawek

42. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Damaszku dnia 15 sierpnia 2001 r.

Bez poprawek

42. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

Bez poprawek

42. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o Wojskowych Służbach Informacyjnych

Z poprawkami

42. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o cudzoziemcach

Z poprawkami

42. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Z poprawkami

42. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Z poprawkami

41. pos.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939 - 1945

Z poprawkami

41. pos.

Uchwała w sprawie ustawy - Prawo pocztowe

Z poprawkami

41. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

41. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

Z poprawkami

41. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju

Bez poprawek

41. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych

Bez poprawek

41. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Bez poprawek

41. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Z poprawkami

41. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o świadku koronnym

Z poprawkami

41. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o nasiennictwie

Z poprawkami

41. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

Z poprawkami

41. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych ustaw

Z poprawkami

41. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o Służbie Celnej

Bez poprawek

41. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu dodatkowego do Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych

Bez poprawek

41. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.

Bez poprawek

41. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r.

Bez poprawek

41. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r.

Bez poprawek

41. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bez poprawek

40. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym

Bez poprawek

40. pos.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

 

39.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw

Z poprawkami

39.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Z poprawkami

39.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy zmieniającej ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej

Z poprawkami

39.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz o funduszu alimentacyjnym

Bez poprawek

39.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim

Z poprawkami

39.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Z poprawkami

39.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Z poprawkami

39.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych

Z poprawkami

39.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Z poprawkami

39.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru

Z poprawkami

39.pos.

Uchwała w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 

38.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Bez poprawek

38.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Bez poprawek

38.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

Bez poprawek

38.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawionego Protokołu II w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia min, min-pułapek i innych urządzeń zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r. (Protokół II zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r.) załączonego do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r.

Bez poprawek

38.pos.

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Senat przyjął sprawozdanie

38.pos.

Uchwala w sprawie zmian w składzie komisji senackich

 

38.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Z poprawkami

38.pos.

Uchwała w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Z poprawkami

37.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 15 grudnia 1997 r.

Bez poprawek

37.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

Bez poprawek

37.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Bez poprawek

37.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach

Bez poprawek

37.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Z poprawkami

37.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim

Z poprawkami

37.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

Z poprawkami

37.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw

Z poprawkami

37.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych

Z poprawkami

36. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o transporcie kolejowym

Z poprawkami

36. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Z poprawkami

36. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Z poprawkami

36. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"

Z poprawkami

36. pos.

Uchwała w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy

 

36. pos.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

 

36. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

35. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw

Z poprawkami

35. pos.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

 

35. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Z poprawkami

35. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy

o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

Z poprawkami

35. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

Z poprawką

35. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o referendum ogólnokrajowym

Z poprawkami

35. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

Bez poprawek

35. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Z poprawkami

35. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Z poprawkami

35. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

Z poprawkami

35. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego

Z poprawkami

35. pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji

Bez poprawek

34.pos.

Uchwała w sprawie uczczenia wybitnych osiągnięć Ignacego Łukasiewicza, pioniera światowego przemysłu naftowego i gazowniczego

 

34.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

Z poprawkami

34.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej

Z poprawkami

34.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Z poprawkami

34.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową

Z poprawkami

34.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Z poprawkami

34.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

Bez poprawek

34.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

Bez poprawek

33.pos.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

 

33.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej
oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

33.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych

Z poprawkami

33.pos.

Uchwała w sprawie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

Z poprawkami

33.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu

Z poprawkami

33.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

Z poprawkami

33.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych

Z poprawkami

33.pos.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia

 

33.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Komitecie Badań Naukowych

Bez poprawek

33.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r.

Bez poprawek

33.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Z poprawkami

33.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

Z poprawkami

33.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o ułatwieniach w odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym

Bez poprawek

33.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet

Bez poprawek

33.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

Bez poprawek

33.pos.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

 

33.pos.

Uchwała w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia

 

32.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
dnia 15 listopada 2000 r.

Bez poprawek

32.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

Bez poprawek

32.pos.

Uchwała w sprawie niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego

 

32.pos.

Uchwała w sprawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

Z poprawkami

  Uchwała w sprawie ustawy zawierającej przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej