Stan na 5 września 2005 r.

INFORMACJA O PROJEKTACH USTAW WNIESIONYCH

DO ROZPATRZENIA PRZEZ SENAT V KADENCJI

Lp.

TYTUŁ PROJEKTU
(
nazwisko przedstawiciela wnioskodawców)
Data wniesienia
Nr druku

UZASADNIENIE PROJEKTU

I czytanie
Komisje, do których Marszałek Senatu skierował projekt

II czytanie
Data posiedzenia Senatu
Komisje do których projekt został skierowany

III czytanie
Postanowienie Senatu
Data przekazania do Sejmu

1.

Projekt ustawy zgłoszony przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą
przedstawiciel wnioskodawców - senator Stanisław Nicieja
Projekt został wniesiony 20 grudnia 2001 r.
Druk senacki nr 53

Celem projektu ustawy jest ustanowienie Dnia Polonii i Polaków za Granicą, którym ma być 2 maja. Podjęcie niniejszej inicjatywy stanowi nawiązanie do przedwojennej tradycji obchodzenia Dnia, a nawet Tygodnia Opieki nad Rodakami na Obczyźnie, których organizacją zajmowały się krajowe organizacje sprawujące opiekę nad emigracją polską. Ustawa spełni także oczekiwania polskiej diaspory w tym względzie.
Ustanowienie 2 maja świętem naszego wychodźstwa obejmującego 1/3 narodu będzie stanowić w sposób symboliczny dowód uznania oraz podkreśli wspólnotę dorobku kulturowego Polaków w Ojczyźnie i na Obczyźnie

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Prawo
rządności
- Emigracji i Pol
aków za Granicą w dniu 21 grudnia 2001 r.
I czytanie odbyło się w dniu 16 stycznia 2002 r.
Druk senacki nr 
53S

II czytanie odbyło się na 7. pos. Senatu w dniu 30 stycznia 2002 r.

III czytanie odbyło się na 7. pos. Senatu w dniu 30 stycznia 2002 r.
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą.
Sejm na 17. posiedzeniu w dniu 20 marca 2002 r. uchwalił ustawę.
Senat na 12. pos. w dniu 21 marca 2002 r. rozpatrzył ustawę
Druki senacki nr 87, 87A
Senat przyjął ustawę bez poprawek
Dz. U. Nr 37 poz. 331

2.

Projekt ustawy zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie zmiany ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Zbigniew Kulak
Projekt został wniesiony w dniu 26 lutego 2002.
Druk senacki nr
70

Projekt ustawy ma na celu przede wszystkim dostosowanie przepisów ustawy do standardów stawianych nowoczesnej administracji publicznej -w tym w szczególności organom nadzoru i kontroli, jakimi są regionalne izby obrachunkowe. Projekt wprowadza zasadę kadencyjności prezesów izb (tak samo jak w przypadku samorządowych kolegiów odwoławczych), zasadę wyłaniania kandydata na prezesa izby oraz członków izb w drodze konkursu. Projektowane zmiany pozostawiają ostateczną decyzję o powołaniu prezesów izb, ich zastępców oraz członków kolegium Prezesowi Rady Ministrów. W projekcie ustawy proponuje się uregulowanie kolegium postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków kolegium.

Projekt skierowany do komisji:
Ustawodawstwa i Praworządn
ości
- Samorządu T
erytorialnego i Administracji Państwowej
w dniu 28 lutego 2002 .
I czytanie odbyło się 20 marca, 25 czerwca i 4 lipca 2002 r.
Druk senacki nr
70S

II czytanie odbyło się na 24. pos. Senatu w dniu 12 września 2002.
Senat skierował do K
omisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki
70X

III czytanie odbyło się na 25. pos. Senatu w dniu 4 października 2002 .
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
30 października 2002 r. projekt został przekazany do Sejmu.
Druk sejmowy 1097
Sejm na 50. posiedzeniu w dniu 11 czerw
ca 2003 uchwalił usta
Senat na 43. pos. w dniu 10 lipca 2003 r.
rozp
atrzył ustawę
Druki senackie 421,
421A, 421Z
Senat przyjął ustawę
z poprawkami

Dz. U. 2003 Nr 149 poz. 1454

3.

Projekt ustawy zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie zmiany ustawy o muzeach.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Bogusław Litwiniec
Druk senacki nr 76

Celem ustawy jest przywrócenie społecznościom lokalnym prawa do tradycji - poprzez usunięcie skutków II wojny światowej oraz działań okupantów, a także arbitralnych decyzji i praktyk władz polskich po zakończeniu wojny - w formie zwrotu zachowanych dóbr kultury należących do ich dziedzictwa. Fundamentem zawartej w projekcie instytucji restytucji muzealiów jest podstawowa zasada postępowania konserwatorskiego, mająca na celu integrację dzieł sztuki z miejscem, dla którego je ufundowano. Szerokie kręgi lokalnych środowisk wsparte opiniami przedstawicieli nauki i organizacji zawodowych konserwatorów i muzeologów oczekiwały wypracowania norm prawnych, niezbędnych dla ostatecznego uregulowania problemu rewindykacji zabytków, które w wyniku II wojny światowej zostały przemieszczone w obrębie granic państwa polskiego

Projekt skierowany do komisji:
- Ust
awodawstwa i Praworządności
- Kultury i Śro
dków Przekazu w dniu 6 marca 2003 r.
Wnioskodawcy wycofali projekt ustawy
Druk senacki nr
76W

   

4.

Projekt ustawy zgłoszony przez Komisję Ochrony Środowiska w sprawie zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne..
przedstawiciel wnioskodawców - senator Adam Graczyński
Projekt został wniesiony w dniu 18 kwietnia 2002 r.
Druk senacki nr 98

Nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska, zmierzająca do zmian systemowych, regulujących problematykę opłat podwyższonych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dotyczącej nadmiernego obciążenia opłatami podwyższonymi sektora komunalnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, jak również budżetów gospodarstw domowych. Zawarte są w nim także propozycje usprawnienia funkcjonowania funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Wszystkie modyfikacje w obrębie systemu opłat podwyższonych zostały zaproponowane w taki sposób, aby jednocześnie zachować jego stymul
acyjne oddziaływanie na podmioty nie posiadające wymaganych urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem, a jednocześnie dostosować ten system do wymogów Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności
- Ochrony Środ
owiska
w dniu 18 kwietnia 2002 r.
I czytanie odbyło się 7 maja 2002 r.
Druk senacki nr
98S

II czytanie odbyło się na 18. pos. Senatu 6 czerwca 2002 r.
Senat skierował projekt do Komisji Ustaw
odawstwa i Praworządności , Komisji Ochrony Środowiska celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty
Druk senacki nr
98X

III czytanie odbyło się na 18. pos. Senatu 7 czerwca 2002 r.
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne.
8 czerwca 2002 r. projekt został przekazany do Sejmu
druk sejmowy 678
Senat na 30. pos. w dniu 13 grudnia 2002 r.
rozpatrzył ustawę
Druki senackie nr 290, 290A,
Senat przyjął ustawę bez poprawek
Dz. U. 2002 r. Nr 233 poz. 1957

5.

Projekt ustawy zgłoszony przez komisję Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie zmiany ustawy o zamówieniach publicznych.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Adam Gierek
Projekt został wniesiony w dniu 20 czerwca 2002 r.
Druk senacki nr 143

Zmiana przedmiotowego przepisu ustawy przywraca równoprawność podmiotów państwowych działających na polu gospodarczym. Działalność bowiem niepaństwowych podmiotów gospodarczych - w tym np. wyższych szkół niepaństwowych - nie jest obciążona przepisami o zamówieniach publicznych. Przywraca się np. konstytucyjną zasadę ochrony praw własności, w tym prawa autorskiego. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych opiera się zatem na konstytucyjnej zasadzie równości wobec prawa podmiotów charakteryzujących się relewantnymi cechami. Zmiana tej ustawy nie obciąża budżetu państwa, a jedynie pozwala na zrównanie państwowych szkół wyższych i jednostek badawczych z innymi samodzielnie gospodarującymi podmiotami.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności
- Nauki, Edukacji i Sportu
w dniu 21 czerwca 2002 r.
I czytanie odbyło się 3, 17 lipca i 11 września 2002 r.
Druk
senacki nr 143S

II czytanie odbyło się na 26. pos. Senatu w dniu 30 października 2002 r.
Senat skierował do Komisji Ustaw
odawstwa i Praworządności , Komisji Nauki, Edukacji i Sportu celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki
143X

III czytanie odbyło się na. posiedzeniu 29. pos. Senatu w dniu 29 listopada 2002 r.
Senat o
drzucił projekt ustawy.

(Proces legislacyjny został zakończony)

6.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy - Prawo wodne.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Andrzej Spychalski
Projekt został wniesiony w dniu 21 czerwca 2002
Druk senacki nr
148

Celem nowelizacji jest umożliwienie spółkom wodnym prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności
- Ochrony Środ
owiska
w dniu 21 czerwca 2002 r.
I czytanie odbyło się 16 lipca i 6 sierpnia 2002 r.
Druk senacki nr
148S

II czytanie odbyło się na 24. pos. Senatu w dniu 12 września 2002 r.

III czytanie odbyło się na 24. pos. Senatu w dniu 12 września 2002 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy - Prawo wodne
17 września 2002 r. projekt został przek
azany do Sejmu.
Druk sejmowy 916
Sejm
na 37.posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2002. uchwalił ustawę.
Senat na 31. pos. w dniu 18 grudnia 2002 r. rozpatrzył ustawę
Druki senackie nr 303, 303A
Senat przyjął ustawę bez poprawek
Dz. U. 2002 r. Nr 238 poz. 2022

7.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie zmiany ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniące funkcje publiczne.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Ewa Serocka
Projekt został wniesiony w dniu 21 czerwca 2002 r.
Druk senacki nr
149

Projekt proponuje zmianę brzmienia art.4 ust. 2 ustawy. "Współpracą w rozumieniu ustawy nie jest zbieranie i przekazywanie informacji, mieszczących się w zakresie zadań wywiadowczych, kontrwywiadowczych i dla ochrony granic, jak również działanie, którego obowiązek wynikał z ustawy obowiązującej w czasie tego działania

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności
w dniu 21 czerwca 2002 r.
I czytanie odbyło się 5 lipca 2002 r.
druk senacki nr
149S

II czytanie odbyło się na 21. pos. Senatu w dniu 18 lipca 2002 r.
Senat skierował do Komisji Ustaw
odawstwa i Praworządności celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr 149X

III czytanie odbyło się na 21. pos. Senatu w dniu 18 lipca 2002 r.
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje publiczne
19 lipca 2002 r. projekt został przekazany do Sejmu.

Druk sejmowy 765
Sejm na 29.posiedzeniu w dniu 13 września 2002 r. uchwalił ustawę.
Senat na 25. pos. w dniu 3 października 2002 r. rozpatrzył ustawę
Druk senacki nr
225, 225A, 225B
Senat przyjął ustawę bez poprawek
Dz.U. 2002 r. Nr 175 poz 1434

8.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę Komisję Ustawodawstwa i Praworządności w sprawie ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw
przedstawiciel wnioskodawców - senator Teresa Liszcz
Projekt został wniesiony w dniu 18 lipca 2002 r.
Druk senacki nr
171

Celem niniejszego projektu ustawy jest ustanowienie Dnia Ofiar Przestępstw, którym ma być dzień 22 lutego. Podjęcie niniejszej inicjatywy stanowi odpowiedź na apel Ogólnopolskiego Forum na Rzecz Ofiar Przestępstw.
W państwach członkowskich Rady Europy oraz Unii Europejskiej dzień 22 lutego został ogłoszony Dniem Ofiar Przestępstw już w 1988 roku. Polska jako członek Rady Europy oraz państwo kand
ydujące do członkostwa w Unii Europejskiej nie powinna odbiegać od przyjętych w kręgu państw członkowskich standardów.
Obchody Dnia Ofiar Przestępstw będą służyły przypominaniu o sytuacji ofiar przestępstw oraz wyznaczaniu kierunków niezbędnych dla poprawy ich położenia.

Projekt skierowany do komisji:- Ustawodawstwa i Praworządności
w dniu 18 lipca 2002 r.
I czytanie odbyło się 11 września 2002 r.
Druk senacki nr
171S

II czytanie odbyło się na 26. pos. Senatu w dniu 30 października 2002 r.

III czytanie odbyło się na 26. pos. Senatu w dniu 30 października 2002 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw
31 października 2002 r. projekt został przekazany do Sejmu.
Druk sejmowy 1096
Sejm na 41.posiedzeniu w dniu 12 lutego 2002. uchwalił ustawę
Senat na
34. pos. w dniu 19 lutego 2002 r. rozpatrzył ustawę
Druki senackie nr
334, 334A,
Senat przyjął ustawę bez poprawek
Dz. U. 2003 Nr 59
poz. 517

9.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę Komisję Ustawodawstwa i Praworządności w sprawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
przedstawiciel wnioskodawców - senator Robert Smoktunowicz
Projekt został wniesiony w dniu 19 lipca 2002 r.
Druk senacki nr
175

Projekt ma na celu umożliwienie Zabużanom, tj. obywatelom polskim uprawnionym do otrzymania odszkodowania za mienie pozostawione na obszarach byłych kresów Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej, wchodzących obecnie w skład terytorium państwowego Białorusi, Litwy oraz Ukrainy, poszerzenie możliwości realizacji przysługujących im praw. Mimo tego, że Zabużanie nigdy, nawet w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, nie byli pozbawieni prawa do odszkodowania, niemniej do dnia dzisiejszego wielu z nich nie otrzymało rekompensaty.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności
- Rolnictwa i Ro
zwoju Wsi
- Skarbu Państwa i Infrastruktury
w dniu 22 lipca 2002
I czytanie odbyło się 8 sierpnia, 20 i 28 listopada 2002
Druk senacki nr 
175S

II czytanie odbyło się na 33. pos. Senatu w dniu 6 lutego 2003 r.
Senat skierował do Komisji Ustawo
dawstwa i Praworządności, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
175X 

III czytanie odbyło się na 35. pos. Senatu w dniu 7 marca 2003 r.
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
8 marca 2003. projekt został przekazany do Sejmu
Druk sejmowy 1463
Sejm na. 61 posiedzeniu w dniu12 listopa
da 2003 uchwalił usta
o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat a tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartośc8i nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego.
Senat na
50. pos. w dniu 4 grudnia 2003.
rozpatrzył ustawę
Druki sena
ckie nr 521, 521A, 521Z
Senat przyjął ustawę z poprawkami.
Dz. U. 2004 Nr 6 poz. 39

10.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn
przedstawiciel wnioskodawców - senator Zdzisława Janowska
Projekt został wniesiony w dniu 19 lipca 2002 r.
Druk senacki nr 182

Zagadnienia związane z równym statusem kobiet i mężczyzn oraz ogólnie z sytuacją kobiet w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i rodzinnym znajdują odzwierciedlenie w szeregu regulacji prawa międzynarodowego. Do międzynarodowego porządku prawnego należy także zaliczyć szereg konwencji, w tym przede wszystkim Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 roku. W prawodawstwie Unii Europejskiej podstawowe znaczenie dla sformułowania zasady równości kobiet i mężczyzn ma art. 141 Traktatu Rzymskiego.
W ustawodawstwie polskim uregulowanie kwestii równego traktowania kobiet i mężczyzn znalazło wyraz w art. 32 i 33 Konstytucji.
W praktyce ich realizacja, podobnie jak w innych państwach, napotyka na liczne przeszkody. Ich przyczyny tkwią najczęściej w silnie zakorzeni
onych tradycjach traktowania kobiety jako własności rodu lub mężczyzny oraz sprowadzania roli kobiety wyłącznie do roli matki.. Płace kobiet wykonujących tę samą pracę co mężczyźni są rażąco niższe, natomiast ich awans zawodowy znacznie utrudniony. Dyskryminacja dotyka kobiety z uwagi na ich wiek i stan rodzinny. Ponadto kobiety w niewystarczającym stopniu uczestniczą w życiu publicznym. Z drugiej strony w ostatnim okresie zaczęły się pojawiać tendencje do ograniczania praw mężczyzn w zakresie opieki nad dziećmi.
Ten stereotyp kulturowy statusu płci - silnie zak
orzeniony w świadomości społecznej - jest również bardzo utrwalany w procesie edukacyjnym.
Projektowana ustaw zmierza do zapobiegania t
akim zachowaniom społecznym.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności
- Polityki Społec
znej i Zdrowia
I czytanie odbyło się 22 i 29 paź
dziernika 2002 r.
Druk senacki nr 
182S

II czytanie odbyło się na 29.pos. Senatu w dniu 28 listopada 2002 r.
Senat skierował do Komisji Ustaw
odawstwa i Praworządności i Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
182X

III czytanie odbyło się na 31. pos. Senatu w dniu 19 grudnia 2002 r.
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn.
20 stycznia 2003 r. projekt został przek
azany do Sejmu
Druk sejmowy 1313

11.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939-1945 represjonowanych przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i III Rzeszę
przedstawiciel wnioskodawców - senator Andrzej Jaeschke
Projekt został wniesiony w dniu 3 października 2002 r.
Druk senacki nr 236

Zasadniczym celem ustawy jest zrównanie wobec prawa małoletnich ofiar wojny, represjonowanych przez III Rzeszę na terenie Niemiec z prawami przysługującymi dzieciom Sybiraków, represjonowanych w analogicznych warunkach.
Zgodnie z przedstawionym projektem grupa osób objętych świadczeniami to grupa niewielka, gdyż tylko taka spełnia kryteria ustawy
. Z dobrodziejstw ustawy skorzystałyby bowiem wyłącznie osoby represjonowane w latach 1939-1945 jako małoletnie, które przebywając na deportacji podczas skierowania przymusowego do pracy niewolniczej wraz z rodzicami, bądź opiekunami prawnymi, ze względu na swój młody wiek nie nadawały się do wykonywania pracy niewolniczej i nie korzystają tym samym z dobrodziejstw ustawy z 31 maja 1996 roku lub też będąc małoletnimi (tj. poniżej 18 roku życia) wykonywały pracę niewolniczą na rzecz ZSRR i III Rzeszy bez względu na miejsce świadczenia pracy.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności
- Polityki Społec
znej i Zdrowia
w dniu 3 paździe
rnika 2002
I czytanie odbyło się 17 grudnia 2002, 5 lutego 2003, 4 marca 2003, 1 kwietnia 2003, 6 maja 2003 r
.
Druk senacki nr
236s

II czytanie odbyło się na 41. pos. Senatu w dniu 28 maja 2003 r.

III czytanie odbyło na 41. pos. Senatu w dniu 29 maja 2003 r.
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939 - 1945
29 maja 2003 projekt został przekazany do Sejmu
Druk sejmowy 1670

12.

Projekt ustawy zgłoszony przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Adam Gierek
Projekt został wniesiony w dniu 26 listopada 2002
Druk senacki nr
291

Celem dotychczasowej ustawy jest takie uregulowania gospodarowania środkami publicznym, które pozwoliłyby na racjonalne, zgodne z normami europejskimi ich wydatkowanie. Doświadczenia z funkcjonowania tej ustawy w 2002 roku we wszystkich pionach nauki, tj. w jednostkach badawczo-rozwojowych, państwowym szkolnictwie wyższym oraz w Polskiej Akademii Nauk, prowadzą do konkluzji, iż stosowane regulacje prawne zmuszają trzy piony nauki do ogłaszania nadmiernej liczby przetargów, co wydatnie hamuje ich działalność. Ponadto, w przypadku prowadzenia unikalnych badań, a także wytwarzania unikalnej aparatury, produkcji niektórych odczynników i rzadkich materiałów oraz realizacji specjalistycznych usług, przetargi są niemożliwe ze względu na ograniczoną liczbę firm tym się zajmujących, tajemnicę patentową (ochrona praw autorskich) i niekiedy wręcz zastrzeżeń zamawiającego, co do trybu postępowania podczas realizacji zlecenia.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Gospodarki i F
inansów Publicznych
- Nauki, Edukacji i Sportu
w dniu 27 listopa
da 2002 r.
I czytanie odbyło się 11 grudnia 2002 r.
Druk senacki nr 
291S

II czytanie odbyło się na 32. pos. Senatu w dniu 15 stycznia 2003r.
Senat skierował od Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych i Komisji Nauki, Edukacji i Sportu celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki
nr 291X

III czytanie odbyło się na. 33 pos. Senatu w dniu 6 lutego 2003 r.
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.
26 lutego 2003. projekt został przekazany do Sejmu.
Druk sejmowy 1557
Sejm na 53.posiedzeniu w dniu 23 lipca 2003. uchwalił ustawę.
Senat na 44. pos. w dniu 8 sierpnia 2003.

rozpatrzył ustawę
Druki senackie nr,
455, 455A, 455B, 455Z
Senat wprowadził poprawki ustawę do ustawy

13.

Projekt ustawy zgłoszony grupę senatorów o ustanowieniu dnia 16 października dniem Ojca Świętego Jana Pawła II.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Zbigniew Romaszewski
Projekt został wniesiony w dniu 19 grudnia 2002 r.
Druk senacki nr
308

Dzień 16 października 1978 roku, dzień wyboru Polaka Karola Wojtyły na papieża Kościoła Katolickiego, stał się dla Polaków dniem nadziei na powrót Polski do świata wolności i demokracji.

Wizyty Jana Pawła II budziły w społeczeństwie wiarę we własne siły, wiarę w siłę prawdy i międzyludzkiej solidarności. Wiara ta stała się fundamentem nadchodzących przemian, legła u podstaw tego, że przemiany te nie zostały okupione krwią i falą przemocy, ale stały się wzorem zachowania dla wielu narodów. Nauczanie Jana Pawła II oparte na miłości do ludzi, ich braterstwie i solidarności, ma szczególną wagę na świecie zdominowanym przez konsumpcję i walkę interesów. Jego znaczenia dla Polski, przeżywającej kryzys społeczny i gospodarczy, trudno przecenić. Dlatego też trzeba przypominać te wartości, które legły u podstaw odrodzenia narodowego. Przyjęcie ustawy byłoby wyrazem hołdu narodu polskiego wobec wielkiego Polaka

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności
w dniu 20 grudnia 2002 r.
I czytanie odbyło się 18 lutego 2003 r.
Druk senacki nr
308S

II czytanie odbyło się na 36. pos. Senatu w dniu 19 marca 2003 r.
Senat skierował d
o Komisji Ustawodawstwa i Praworządności celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr 
308X

III czytania odbyło się 36. pos. Senatu w dniu 20 marca 2003 r.
Senat nie podjął uchwały.
(proces legislacyjny został zakończony).

14.

Projekt ustawy zgłoszony przez grupę senatorów o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Ewa Serocka.
Projekt został wniesiony w dniu 12 marca 2003 r.
Druk senacki nr 353

Z praktyki stosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882 ze zm.), zmienionej przez ustawę z dnia 18 września 2001 r. O zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 130, poz. 1452), wynika potrzeba nowelizacji ustawy w celu poprawy sprawności egzekucji sądowej.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
w dniu 17 marca 2002 r.
I czytanie odbyło się 8 kwietnia, 27 maja, 12 czerwca 2003 r.
Druk senacki nr
353S

II czytanie odbyło się na 44.pos.Senatu w dniu 7 sierpnia 2003
Senat skierował do K
omisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr 353X

III czytanie odbyło się na 46. pos. Senatu w dniu 9 października 2003.
Senat podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Druk sejmowy 2309
Sejm na 79.posiedzeniu w dniu 16 lipca 2004. uchwalił ustawę.

Senat na
68. pos. w dniu 12 sierpnia 2004.

rozpatrzył ustawę
Druki senackie nr
752, 752a, 752b, 752z
Senat wprowadził poprawki do ustawy
Dz. U. 2004 nr 236
poz. 2356

15.

Projekt ustawy zgłoszony przez Komisję Skarbu Państwa i Infrastruktury o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości
przedstawiciel wnioskodawców senator Adam Biela
Projekt został wniesiony w dniu 28 kwietnia 2003 r.
Druk senacki nr 384

Proponowane zmiany nowelizujące ustawę z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa uzytkowan9ia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa oraz ustawę z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości - zmierzają do usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, które nasuwają się w toku realizacji tych ustaw, uzyskania większej koherencji wewnątrz poszczególnych ustaw oraz zsynchronizowanie tych ustaw względem siebie. Wyznaczone w pierwszej i trzeciej wyżej wymienionych ustawach bariery czasowe składania wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie sprzyja procesowi przekształceń własnościowych w zakresie nieruchomości gruntowych, zwłaszcza w sytuacji istniejących w poważnej skali wątpliwości interpretacyjnych. Przyjęcie zaproponowanych zmian spowoduje, iż użytkownicy wieczyści będą mogli w oparciu o te ustawy składać wnioski o uzyskanie tytułu własności ziemi, co będzie sprzyjało normalizacji stosunków własnościowych w Polsce.

Projekt skierowany do komisji:
Ustawodawstwa i Praworządności,
- Skarbu Państwa i Infrastruktury
w dniu 28 kwietnia 2003 r.
I czytanie odbyło się 10 czerwca i 6 sierpnia 2003 r.
Druk senacki
384S

II czytanie odbyło się na 45. pos. Senatu w dniu 18 września 2003.
Senat skierował do K
omisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr 384X

III czytanie odbyło się na 45. pos. Senatu w dniu 19 września 2003.
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości.
23 września 2003 projekt został przekazany do Sejmu Druk sejmowy 2204

16.

Projekt ustawy zgłoszony przez grupę senatorów o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw
przedstawiciel wniosko
dawców - senator Sławomir Izdebski
Projekt został wniesiony w dniu 12 czerwca 2003.
Druk senacki nr 418

Proponowana zmiana wydłuża termin składania wniosków o przyznanie pomocy za zalane grunty orne, sady i stawy rybne w skutek powodzi w miesiącach lipcu i sierpniu 2001 r. do 31 grudnia 2003 r.

Projekt skierowany do komisji:
Ustawodawstwa i Praworządn
ości,
Samorządu T
erytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 13 czerwca 2003 r.
sen. Sławomir Izdebski w dniu 23 października wycofał swoje poparcie dla projektu ustawy i w związku z tym ten projekt uważa się za wycofany
Druk senacki nr
418W

   

17.

Projekt ustawy zgłoszony przez grupę senatorów o amnestii dla osób, które z przyczyn ekonomicznych blokowały ruch na drodze publicznej
przedstawiciel wnioskodawców - senator Sławomir Izdebski
Projekt został wniesiony w dniu 14 lipca 2003.
Druk senacki nr 446

Projekt reguluje tryb postępowania w sprawach amnestii wobec protestujących rolników. Od stycznia do marca 2003 roku miały miejsce na terenie całej Polski protesty rolnicze w formie czasowego blokowania dróg publicznych. Rolnicy w którzy w ten sposób sprzeciwiali się rządowej polityce rolnej, skutkującej drastycznym pogorszeniem ich sytuacji bytowej, wcześniej wykorzystali łagodniejsze i mniej uciążliwe formy protestów. Organy stanowiące prawo w Rzeczypospolitej Polskiej winny w swej pracy uwzględniać czynnik społeczny oraz szerszy kontekst aktualnej rzeczywistości. Ostatnie blokady i protesty rolników choć niewątpliwie naruszały prawo, miały swoje głębokie społeczne i socjalne uzasadnienie. Niedopuszczalne jest by rządząca koalicja dążyła do ukarania protestujących, których akacja była wynikiem wadliwej polityki tejże koalicji. W tym stanie faktycznym stosowanie wszelkich represji wobec protestujących jest moralnie niesłuszne. Jest rzeczą absolutnie konieczną aby dokonać aktu amnestii wobec członków blokad rolniczych.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządn
ości,
w dniu 15 lipca 2003
I czytanie odbyło się18 września i 8 października 2003 r.
sen. Zbigniew Romaszewski w dniu 8 paździe
rnika wycofał swoje poparcie dla projektu ustawy i w związku z tym ten projekt uważa się za wycofany
Druk senacki 446W

   

18.

Projekt ustawy zgłoszony przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia o utworzeniu Krajowej Rady do spraw Bioetyki
przedstawiciel wnioskodawców - senator Alicja Stradomska
Projekt został wniesiony w dniu 7 listopada 2003.
Druk senacki nr 519

Szybki postęp nauk biologicznych i medycznych oraz dynamiczny rozwój technologii rodzą coraz więcej dylematów etycznych. Polegają one na tym, iż z jednej strony mamy do czynienia z powstaniem coraz bardziej nowoczesnych biotechnologii, z drugiej zaś - brak jest zgodności, co do celowości wdrażania konkretnych rozwiązań biomedycznych i kierunku, w jakim mają iść uregulowania prawne, dotyczące tej dziedziny. Należy stworzyć regulacje prawne , które ułatwią osiągnięcie konsensusu społecznego na temat podstawowych problemów biomedycznych. Celowi temu sprzyjać będzie przede wszystkim ratyfikowanie przez Polskę Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny (wraz z protokołem -dodatkowym, dotyczącym zakazu klonowania istot ludzkich). Wydaje się jednak, iż wzorem państw Europy Zachodniej konieczne jest utworzenie również, drogą odrębnej ustawy, organu państwowego o charakterze opiniodawczo-doradczym, którego głównym zadaniem byłoby formułowanie opinii o podstawowych dylematach etycznych, prawnych i społecznych, wyłaniających się w związku z rozwojem nauk biologicznych i medycznych.
Projekt przewiduje utworzenie Krajowej Rady do Spraw Bioetyki jako organu opinio-doradczego w sprawach podstawowych problemów etycz
nych, prawnych i społecznych, które wyłaniają się w związku z postępem nauk biologicznych i medycznych. Zważywszy na fakt, iż usytuowanie Rady musi odpowiadać doniosłości problemów, którymi ma się zajmować, proponuje się, aby działała ona przy urzędzie Prezesa Rady Ministrów.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Polityki Społec
znej i Zdrowia
-
Nauki, Edukacji i Sportu
w dniu 8 listopada 2003.
I czytanie odbyło się 3 i 16 grudnia 2003 r. oraz 18 marca 2004 r.
Druk senacki nr
519S

II czytanie odbyło się na 62. pos. Senatu w dniu 19 maja 2004.
Senat skierował do K
omisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty
druk senacki nr
519X

III czytanie odbyło się na 63. pos. Senatu w dniu 3 czerwca 2004.
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do spraw Bioetyki.
6 czerwca 2004 projekt został przekazany do Sejmu
Druk sejmowy 3208

19.

Projekt ustawy zgłoszony przez grupę senatorów o rejestrowanych związkach partnerskich
przedstawiciel wnioskodawców - senator Maria Szyszkowska
Projekt został wniesiony w dniu 10 grudnia 2003.
Druk senacki nr
548

Projektowana ustawa o rejestrowanych związkach partnerskich ma na celu uregulowanie sytuacji prawnej homoseksualistów w Polsce. Przewidywane zmiany umożliwią homoseksualistom zawieranie związków zbliżonych pod względem skutków prawnych do małżeństw. Projekt ustawy zmierza więc do zrównania ludzi pod względem przysługujących im praw niezależnie od ich orientacji seksualnej. Ma więc na celu dostosowanie stanu prawnego do wymogów stanu prawnego do wymogów, jakimi powinno odpowiadać państwo demokratyczne: poszanowanie wolności człowieka, pluralizm światopoglądowy i tolerancja.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Polityki Społec
znej i Zdrowia w dniu 12 grudnia 2003 r.
I czytanie odbyło się czytanie odbyło się w dniach 10 lutego 2004 r. oraz 29 lipca 2004 r.
Druk senacki nr
548S

II czytanie odbyło się na 69. pos. Senatu w dniach 30 września i 14 października 2004
Senat skierował do K
omisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
548X

III czytanie odbyło się na 73. pos. Senatu w dniu 3 grudnia 2004.
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o rejestrowanych związkach między osobami tej samej płci
projekt został przekazany do Sejmu

20.

Projekt ustawy zgłoszony przez grupę senatorów o zmianie ustawy o biokomponentach ciekłych i biopaliwach ciekłych
przedstawiciel wnioskodawców - senator Adam Biela
Projekt został wniesiony w dniu 5 marca 2004.
Druk senacki nr 624

Projektowana ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu rolników a jednocześnie zapobiega negatywnym konsekwencjom dla polskiego rolnictwa wynikającymi ze zmiany polityki rolnej Unii Europejskiej w sektorze produkcji rzepaku i roślin energetycznych. Przyjęcie tego projektu spowoduje następujące pozytywne skutki dla budżetu państwa:
- zmniejszenie się bezrobocia na obszarach wie
jskich, gdzie będzie podejmowana produkcja rzepaku i innych roślin energetycznych,
- powstanie nowych inicjatyw gospodarczych związanych z:
- organizacją produkcji rolnej,
- skupem surowca roślinnego,
- przetwórstwem roślin energetycznych,
- ochrona środowiska w zakresie przetwórstwa r
oślin energetycznych.
Proponowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej w okresie przejściowym, iż obe
jmuje ona identyczny okres przejściowy, który przyjęto w nowej regulacji UE w sektorze uprawy rzepaku i innych roślin energetycznych

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Ochrony Środ
owiska,
- Rolnictwa i Roz
woju Wsi
w dniu. w dniu 11 marca 2004 r.
I czytanie odbyło się czytanie odbyło się 2 kwietnia 2004 r.
Druk senacki nr
624S

II czytanie odbyło się na 60. pos. Senatu w dniu 16 kwietnia 2004 r.

III czytanie odbyło się na 60. pos. Senatu w dniu 16 kwietnia 2004.
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach ciekłych i biopaliwach ciekłych.
16 kwietnia 2004 r. projekt został przekazany do Sejmu.
Druk sejmowy nr 3020

21.

Projekt ustawy zgłoszony przez grupę senatorów o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Ewa Serocka
Projekt został wniesiony w dniu 14 kwietnia 2004.
Druk senacki nr 675

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej za akt normatywny o doniosłym znaczeniu ustrojowym, zasadne jest ustanowienie w tym zakresie takich regulacji prawnych, które zapewniałyby wpływ obu organów władzy ustawodawczej na współuczestniczenie w wyrażaniu stanowiska w sprawie tworzenia prawa wspólnotowego.
Uznając określoną w art. 9 tej ustawy procedurę za kole
jne etapy tego samego procesu opiniowania projektów prawnych Unii Europejskiej, trudno znaleźć racjonalne argumenty za wykluczeniem ze współuczestniczenia w niej stosownego organu Senatu.
W związku z tym, mając na względzie koniec
zność zrównania pozycji właściwej komisji senackiej w zakresie opiniowania projektów prawnych Unii Europejskiej oraz stanowisk, jakie rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu aktu prawnego w Radzie Europejskiej, proponuje się nadanie nowego brzmienia art. 9 ust. 1 i 3 przedmiotowej ustawy. Pierwszy wymienionych przepisów stanowiłyby, że przed rozpatrzeniem projektu aktu prawnego w Radzie UE, Rada Ministrów zasięga opinii organu właściwego na podstawie regulaminu Sejmu i organu właściwego na podstawie regulaminu Senatu, przedstawiając informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie EU.
Uchwalenie ustawy w projektowanym brzmieniu przyczyni się do równoprawnych pozycji Sejmu i Senatu w zakresie opiniowania pro
jektów aktów prawnych UE oraz stanowisk, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu aktu prawnego w Radzie Unii Europejskiej, usuwając tym samym zasadnicze wątpliwości co do konstytucyjności art. 9 tej ustawy.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Spraw Zagr
anicznych i Integracji Europejskiej
w dniu 2004 r.
w dniu 14 kwietnia 2004 r.
I czytanie odbyło się 19 maja 2004 r.
druki senacki nr
675S

II czytanie odbyło się na 63. pos. Senatu w dniu 2 czerwca 2004 r.

III czytanie odbyło się na 63. pos. Senatu w dniu 3 czerwca 2004 r.
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
6 czerwca2004. projekt został przekazany do Sejmu.
Druk sejmowy 2990

22.

Projekt ustawy zgłoszony przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
przedstawiciel wnioskodawców - senator Teresa Liszcz
Projekt został wniesiony w dniu 28 maja 2004
Druk senacki nr 723

Projektowana ustawa dokonuje zmiany legislacyjnej w oparciu o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 września 2003 r. (sygn. akt K 20/02)

Na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 Regulaminu Senatu komisja przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

 

III czytanie odbyło się na 63. pos. Senatu w dniu 3 czerwca 2004.
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa.
3 czerwca 2004 r. projekt został przekazany do Sejmu
Druk sejmowy 3019

23.

Projekt ustawy zgłoszony przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu i Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
przedstawiciel wniosko
dawców - senator Zbyszko Piwoński
Projekt został wniesiony w dniu 3 czerwca 2004
Druk senacki nr 727

W art. 11 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw stworzona została możliwość przejmowania na szczególnych zasadach szkół i placówek mających znaczenie co najmniej regionalne, przejętych z dniem 1 stycznia 1999 r. przez samorząd powiatowy, jeżeli rada powiatu podejmie uchwałę o przekazaniu tych szkół i placówek samorządowi województwa wraz z mieniem, będącym we władaniu przekazywanych szkół i placówek.
Określony tam termin 31 grudnia 2004 r. upływa już za kilka miesięcy, stąd zaszła potrzeba n
owelizacji tej ustawy w zakresie dotyczącym w/w terminu - tak, aby został on wydłużony do dnia 31 grudnia 2006 r. Te dodatkowe dwa lata będą wystarczające do tego, aby zachęcić obie strony do zawarcia stosownych porozumień, na mocy których dokonana zostanie zmiana podporządkowania tych szkół.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Nauki, Edukacji i Sportu,
- Samorządu T
erytorialnego i Administracji Państwowej
w dniu 3 czerwca 2004 r.
I czytanie odbyło się.22 czerwca 2004 r.
druk senack
i nr 727S

II czytanie odbyło się na 66. pos. Senatu w dniu 8 lipca 2004 r.

III czytanie odbyło się na 66. pos. Senatu w dniu 8 lipca 2004
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
9 lipca 2004 r. projekt został przekazany do Sejmu
Druk sejmowy 3112

24.

Projekt ustawy zgłoszony przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
przedstawiciel wnioskodawców - senator Teresa Liszcz
Projekt został wniesiony w dniu 18 czerwca 2004
Druk senacki nr
733

W art.954 pkt 2 Kpc stanowi się o skutkach złożenia przez organy skarbowe zestawienia podatków i innych danin publicznych. Skutkiem tym jest możność dochodzenia zaległości podatkowych od nabywcy nieruchomości. Unormowanie to jest podstawą do istnienia poglądu, iż także w przypadku nabycia nieruchomości w egzekucji nabywca ponosi odpowiedzialność za zaległości podatkowe egzekwowanego dłużnika na podstawie art.112 Ordynacji podatkowej, podczas gdy w doktrynie prawa finansowego uważa się, że art. 112 Ordynacji dotyczy tylko nabycia w drodze czynności materialnoprawnej, a nie egzekucji. Ryzyko, iż zaległości podatkowe będą dochodzone od nabywcy sprawie, że wiele nieruchomości sprzedawanych w egzekucji nie znajduje nabywców. Proponowane zmiany usuną te wątpliwości i w konsekwencji doprowadzą do wzrostu skuteczności egzekucji z nieruchomości, a potencjalni nabywcy będą mieli jasną regulację prawną co do ciążących na nich zobowiązaniach w związku z nabyciem nieruchomości w egzekucji.

Na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 Regulaminu Senatu komisja przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

 

III czytanie odbyło się na 64. pos. Senatu w dniu 24 czerwca 2004 r.
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
25 czerwca 2004r. projekt został przekazany do Sejmu
Druk sejmowy nr 3283

25.

Projekt ustawy zgłoszony przez grupę senatorów projekt ustawy o zniesieniu Funduszu Kościelnego
przedstawiciel wnioskodawców - senator Krystyna Sienkiewicz
Projekt został wniesiony w dniu 29 lipca 2004
Druk senacki nr 771

Fundusz Kościelny zarówno w PRL jak i obecnie stanowi jedynie jedną z dotacji publicznych na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych. Dotacje z budżetu państwa wypłacane są w myśl ustaw i przepisów wydanych na podstawie delegacji ustawowych. Natomiast instytucje samorządu terytorialnego oraz istniejące jeszcze przedsiębiorstwa państwowe w formie spółek prawa handlowego nie mają żadnych ograniczeń prawnych w dotowaniu kościołów i innych związków wyznaniowych. Pełne wyliczenie wszelkich rodzajów dotacji bezpośrednich jest niemal niemożliwe. Najważniejsze z nich to pomoc w utrzymaniu i remontach zabytków, duszpasterstwo wojskowe, policyjne, Straży Granicznej i straży Pożarnej, duszpasterstwo więzienne, duszpasterstwo szpitalne, finansowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, wydziały teologiczne na uniwersytetach państwowych, dotowanie prowadzonych poprzez kościoły i inne związki wyznaniowe prywatnych szkół ogólnokształcących, zawodowych i artystycznych, zakładów służby zdrowia i opieki społecznej. Pośrednią formą dotowania są ulgi podatkowe, celne oraz w opłatach sądowych.
W budżecie Państwa na rok 2004 r.
dotacja na Fundusz Kościelny wynosi 78.333.000 zł.
Proponuje się zniesienie Funduszu Kościelnego i o
bciążenie duchownych lub instytucji kościelnych i zakonnych całością składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe duchownych. Prawo nie może działać wstecz, dlatego art. 2 umożliwia poniesienie przez budżet państwa składek za 2004 r. na te ubezpieczenia także po zniesieniu Funduszu Kościelnego. Projekt ustawy nie narusza natomiast wszystkich innych rodzajów dotowania kościołów i innych związków wyznaniowych z budżetu państwa.
Konkordat z dnia 28 lipca 1993 r. nie zawiera przep
isów dotyczących bezpośrednio kościelnych majątków rolnych i Funduszu Kościelnego, natomiast w art.. 22 przewiduje celowość uregulowania na nowo spraw finansów kościelnych.

Projekt skierowany do komisji: - Ustawodawstwa i Praworządności, - Polityki Społecznej i Zdrowia - Gospodarki i Finansów Publicznych
w dniu 29 lipca 2004 r.

   

26.

Projekt ustawy zgłoszony przez grupę senatorów o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw
przedstawiciel wnioskodawców - senator Józef Sztorc
Projekt został wniesiony w dniu 29 lipca 2004.
Druk senacki nr 772

Poszkodowani przez powódź w 2001 r. rolnicy z terenów gmin Radogoszcz, Dąbrowa Tarnowska i Olesno złożyli wnioski o pomoc zbożową. Część złożonych wniosków nie została uznana przez Komisję Wojewody Małopolskiego. Jako przyczynę podano, ze zostały złożone w terminie. Mając na uwadze liczne interwencje zarządów poszkodowanych gmin, liczne interwencje - ok. 1400 rolników skłaniających się do złożenia spraw do sądu - a przede wszystkim mając na uwadze konieczność zapewnienia otrzymania należnej pomocy zbożowej przez poszkodowanych, uważamy za celowe dokonanie zmiany ostatecznego terminu zgłaszania wniosków. Proponuje się zmienić poprzedni termin na nowy tj. do dnia 31 grudnia 2004 roku.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Samorządu T
erytorialnego i Administracji Państwowej ,
- Gospodarki i Finansów Publicz
nych
w dniu 29 lipca 2004 r.
I czytanie odbyło się 13 października i 16 grudnia 2004
druk senacki nr
772S

II czytanie odbyło się na 76. pos. Senatu w dniu 2 lutego 2005 r.

III czytanie odbyło się na 76. pos. Senatu w dniu 3 lutego 2005 r.
Senat odrzucił projekt ustawy
(proces legislacyjny został zakończony).

27.

Projekt ustawy zgłoszony przez Komisję Gospodarki i Finansów Publicznych o zmianie ustawy o rachunkowości
przedstawiciel wnioskodawców - senator Andrzej Chronowski
Projekt został wniesiony w dniu 10 sierpnia 2004 r.
Druk senacki nr 778

Proponowana nowelizacja ustawy wynika z potrzeby dostosowania prawa bilansowego do przepisów o podatku od towarów i usług w zakresie zasad dokumentacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, które weszło w życie z dniem 1 maja 2004 spośród wymagań dotyczących faktury stwierdzającej dokonanie sprzedaży wyłączono - zgodnie z postanowieniami Szóstej Dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - obowiązek jej podpisywania.
Zaproponowana zmiana zapewni korelacje prz
episów ustawy o rachunkowości z przepisami dotyczącymi podatku VAT dopuszczając uznanie faktury VAT bez zamieszczonego na niej podpisu wystawcy oraz odbiorcy, za dowód księgowy do ujęcia w księgach rachunkowych. W świetle obecnie obowiązującego art. 21 ust. 1 pkt 5 i 1a takie podpisy są konieczne, aby faktura mogła być uznana za dowód księgowy.
Proponowane rozwiązanie wychodzi naprze3ciw oczekiwaniom przedsiębiorców, gdyż prowadzi do up
roszczenia zasad prowadzenia działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 Regulaminu Senatu komisja przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej

 

III czytanie odbyło się na 68 pos. Senatu w dniu 12 sierpnia 2004 r.
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy rachunkowości.
13 września 2004. projekt został przekazany do Sejmu
Druk sejmowy 3244
Senat na
73. pos. w dniu 3 grudnia 2004
rozpatrzył ustawę

Druki senackie nr
827, 827A, 827Z
Senat w dniu 3 grud
nia 2004 r. przyjął ustawę z poprawkami

28.

Projekt ustawy zgłoszony przez grupę senatorów o zmianie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
przedstawiciel wnioskodawców - senator Krzysztof Jurgiel
Projekt z
ostał wniesiony w dniu 30 września 2004 r.
Druk senacki nr
805

Art.136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2000 nr 46 poz. 543 ze zm) dawał poprzednim właścicielom wywłaszczonej nieruchomości prawo do żądania zwrotu w przypadku, gdy nieruchomość stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Przepis ten był słuszny i dawał szeregu osobom szansę do walki o odzyskanie często niezasadnie wywłaszczonych nieruchomości. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, jakiej Sejm dokonał 28 listopada 2003 (Dz. U. 2004 nr 141 poz. 1492), niestety zniosła poprzez dodanie art. 229 a zastosowanie tego roszczenia w odniesieniu do nieruchomości, wobec której zrealizowano inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, który w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu mógł stanowić postawę wywłaszczenia. Dodatkowo art. 15 cytowanej nowelizacji przewiduje, że co do spraw rozpoczętych, a nie zakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji tj. przed 21 września 2004r., stosuje się nowe przepisy niekorzystne dla właścicieli nieruchomości.

Zmiany, które proponujemy w niniejszej nowelizacji prowadzą do przywrócenia stanu poprzedniego, czyli do przyznania znów jak najszerszych uprawnień byłym właścicielom przy dochodzeniu utraconej własności.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Samorządu T
erytorialnego i Administracji Państwowej ,
- Skarbu Państwa i Infrastruktury
w dniu 30 września 2004 r.
I czytanie odbyło się 4 listopada, 14 grudnia 2004, 16 i 17 lutego 2005
druk senacki nr
805S

II czytanie odbyło się na 78. pos. Senatu w dniu 16 marca 2005 r

III czytanie odbyło się na 78. pos. Senatu w dniu 17 marca 2005 r
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy

29.

Projekt ustawy zgłoszony przez grupę senatorów zmieniającej ustawę o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
przedstawiciel wnioskodawców - senator Ryszard Matusiak
Projekt został wniesiony w dniu 18 listopada 2004
Druk senacki nr
833

Projektowana nowelizacja ustawy z dnia 2 września 1994 r. zmierza do tego, aby uprawnienie do odszkodowania, przyznane przepisem 5a ust.1 pkt 1 tym osobom poszkodowanym, w stosunku do których orzeczono na stałe inwalidztwo I grupy lub całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, dotyczyło również wdów po takich poszkodowanych.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Polityki Społec
znej i Zdrowia ,
w dniu 23 listopa
da 2004 r.
I czytanie odbyło się 3 lutego 2005 r.
druk senacki nr
883S

II czytanie odbyło 78.pos. Senatu w dniu 16 marca 2005
Senat skierował do Komisji Ustaw
odawstwa i Praworządności, oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
883X

III czytanie odbyło się na 78. pos. Senatu w dniu 17 marca 2005 r
Senat odrzucił projekt ustawy
(proces legislacyjny został zakończony)

30.

Projekt ustawy zgłoszony przez grupę senatorów o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
przedstawiciel wnioskodawców - senator Krzysztof Jurgiel
Projekt został wniesiony w dniu 18 lutego 2005
Druk senacki nr
893

Nowelizacja ustawy umożliwi odliczenie od podstawy obliczania podatku kwot ekwiwalentu za oddaną krew określonych zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o publicznej służbie krwi. Kwota ta zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi, wynosi 130 zł za litr krwi i 170 zł za litr osocza.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Gospodarki i F
inansów Publicznych
w dniu 21 lutego 2005 r.
I czytanie odbyło się w dniu 22 kwietnia 2005 r. druk senacki nr
893S

II czytanie odbyło się na 80. pos. Senatu w dniu 27 kwietnia 2005 r.

III czytanie odbyło się na 80. pos. Senatu w dniu 28 kwietnia 2005 r.
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Druk sejmowy nr 4055

31.

Projekt ustawy zgłoszony przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
przedstawiciel wnioskodawców - senator Gerard Czaja
Projekt został wniesiony w dniu 22 marca 2005
Druk senacki nr
913

Powyższa nowelizacja jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez organizacje pozarządowe, a przede wszystkim Polski Związek Niewidomych, a dotyczący art. 80 Kodeksu cywilnego, który utrudnia złożenie osobie nie umiejącej czytać oświadczenia woli. Zawarta w dotychczasowym artykule 80 KC norma stwarza wiele problemów osobom niepełnosprawnym szczególnie niewidomym lub też niedowidzącym. Różne instytucje odmawiają przyjęcia dokumentów podpisanych przez niewidomych w formie innej niż akt notarialny, narażając ich tym samym na ponoszenie dodatkowych kosztów - w odróżnieniu od innych obywateli.

Proponowane zmiany art. 80 Kodeksu cywilnego, poprzez dodanie paragrafu 2, stanowić będą nadal ochronę osób nie mogących czytać jak i kontrahentów przyjmujących oświadczenie woli, ułatwiają one jednak tym osobom normalne funkcjonowanie w codziennym życiu. Proponowane rozwiązanie dopuszcza możliwość osobie nie umiejącej czytać, korzystania z pomocy wybranej przez siebie zaufanej osoby przy składaniu oświadczenia woli.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Polityki Społec
znej i Zdrowia ,
w dniu 23 marca 2005 r.
I czytanie odbyło się 26 kwietnia 2005 r
Druk senacki nr
913S

II czytanie odbyło się na 80. pos. Senatu w dniu 27 kwietnia 2005 r.

III czytanie odbyło się na 80. pos. Senatu w dniu 28 kwietnia 2005 r.
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.
Druk sejmowy nr 4057

32.

Projekt ustawy zgłoszony przez Komisję Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
przedstawiciel wnioskodawców - senator Maria Berny
Projekt został wniesiony w dniu 6 kwietnia 2005
Druk senacki nr
918

Projekt zakłada przyznanie uprawnień kombatanckich osobom biorącym udział w akcji rozminowania kraju. Osoby te będą uprawnione do świadczeń przysługujących na podstawie tzw. ustawy kombatanckiej. Ponieważ uchwalenie ustawy spowoduje obciążenie budżetu państwa, datę jej wejścia w życie określono na 1 stycznia 2006 roku. Tak ustalony okres vacatio legis daje możliwość uwzględnieniem wydatków zawiązanych z realizacją ustawy w pracach nad budżetem na 2006 rok.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
- Polityki Społec
znej i Zdrowia ,
- Obrony Narodowej i Bezpiecze
ństwa Publicznego
w dniu 11 kwietnia 2005 r.
I czytanie odbyło się 26 kwietnia 2005 r.
dr
uk senacki nr 918s

II czytanie odbyło się na 80. pos. Senatu w dniu 27 kwietnia 2005 r.

III czytanie odbyło się na 80. pos. Senatu w dniu 28 kwietnia 2005 r.
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Druk sejmowy nr 4056

33.

Projekt ustawy zgłoszony przez Komisję Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
przedstawiciel wnioskodawców - senator Grzegorz Niski
Projekt został wniesiony w dniu 6 kwietnia 2005
Druk senacki nr
919

W przedstawionym projekcie proponuje się rozszerzyć art. 76 ustawy o przepisy pozwalające mianować na wyższy stopień wojskowy byłych żołnierzy zawodowych. Byli żołnierze zawodowi, którzy będą spełniać wskazane w ustawie przesłanki czyli, którzy jako wolontariusze działając w stowarzyszeniu żołnierskim skupiającym byłych żołnierzy zawodowych realizują zadania o charakterze obronnym, patriotyczno - wychowawczym i w zakresie bezpieczeństwa publicznego lub pracują w administracji rządowej, samorządowej i strukturach edukacji narodowej na stanowiskach związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym, jeżeli to jest uznaniem ich zasług za działalność związaną z obronnością państwa mogą być mianowani na wyższe stopnie wojskowe. Mianować będzie można tylko raz. Wniosek powinien zawierać dokładną i wyczerpującą argumentację dotyczącą zasług mianowania żołnierza.

Projekt skierowany do komisji:
- Ustawodawstwa i Praworządności,
-
Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 11 kwietnia 2005 r.
I czytanie odbyło się 27 kwietnia 2005 r.
druk senacki nr
919s

II czytanie odbyło się na 81. pos. Senatu w dniu 18 maja 2005 r.

III czytanie odbyło się na 81. pos. Senatu w dniu 19 maja 2005 r.
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
projekt został przek
azany do Sejmu
Druk sejmowy nr 4108

34.

Projekt ustawy zgłoszony przez grupę senatorów o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II
przedstawiciel wnioskodawców - senator Sławomir Izdebski
Projekt został wniesiony w dniu 15 kwietnia 2005
Druk senacki nr
930

Ustanowienie dnia 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II będzie aktem wdzięczności za jego trud i ofiarność włożoną w odnowę świata. Dla nas Polaków będzie to dzień, w którym w zadumie i refleksji powróćmy do nauk Papieża

Projekt skierowany do komisji::
- Ustawodawstwa i Praworządności
w dniu 18 kwietnia 2005 r.
I czytanie odbyło się 12 maja i 29 czerwca 2005 r
.
druk senacki nr
930s

II czytanie odbyło się na 84. pos. Senatu w dniu 1 lipca 2005 r.
Senat skierował do Komisji Ustawoda
wstwa i Praworządności celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty
druk senacki nr
930x

III czytanie odbyło się na 84 pos. Senatu w dniu 1 lipca 2005 r.

Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II
projekt został przekazany do Sejmu
Druk sejmowy